AMBIENT

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=a^2/x+b^2/y biết x+y=1 và x > 0, y > 0

bởi Hong Van 17/05/2019

Cho x + y = 1, x > 0 , y > 0. Tìm GTNN của biểu thức P= a^2/x+b^2/y (a và b là hằng số dương đã cho)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(P=\dfrac{a^2}{x}+\dfrac{b^2}{y}\ge\dfrac{\left(a+b\right)^2}{x+y}=\left(a+b\right)^2\)

    Dấu "=" khi \(\left\{{}\begin{matrix}x=y\\x+y=1\\x,y>0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow x=y=\dfrac{1}{2}\)

    bởi Phạm Huyền Trang 17/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>