AMBIENT

Tìm số dư khi chia một số tự nhiên cho 91 biết nó chia cho 7 dư 5

bởi Nguyễn Hiền 03/01/2019

Tìm số tự nhiên biết nó chia cho 7 dư 5 chia cho 13 thì dư 4 . Hỏi số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu???

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi số cần tìm là a

  Vì số đó chia 7 dư 5, chia 13 dư 4

  \(\Rightarrow\) a = 7m + 5 = 13n + 4 (m,n \(\in\) N)

  \(\Rightarrow\) a + 9 = 7m + 5 + 9 = 13n + 4 + 9

  \(\Rightarrow\) a + 9 = 7m + 14 = 13n + 13

  \(\Rightarrow\) a + 9 \(⋮\) 7 và 13

  Do 7 và 13 là 2 số nguyên tố cùng nhau

  \(\Rightarrow\) a + 9 \(⋮\) 7 . 13

  \(\Rightarrow\) a + 9 \(⋮\) 91

  \(\Rightarrow\) a + 9 = 91k (k \(\in\) N)

  \(\Rightarrow\) a = 91k - 9

  \(\Rightarrow\) a chia 91 dư 82

  Vậy số đó chia 91 dư 82

  bởi Thành Hưng 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>