ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm các số tự nhiên x, y biết x/9-3/y=1/18

Tìm các số tự nhiên x,y sao cho : \(\dfrac{x}{9}-\dfrac{3}{y}=\dfrac{1}{18}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\dfrac{x}{9}-\dfrac{3}{y}=\dfrac{1}{18}\)

  \(\dfrac{x}{9}-\dfrac{1}{18}=\dfrac{3}{y}\)

  \(\dfrac{2x}{18}-\dfrac{1}{18}=\dfrac{3}{y}\)

  \(\dfrac{2x-1}{18}=\dfrac{3}{y}\)

  \(\Rightarrow\)(2x-1).y=18.3=54

  54 có các ước là: \(\pm1;\pm2;\pm3;\pm6;\pm9;\pm18;\pm27;\pm54\)

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=1\\y=54\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=2\\y=54\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=54\end{matrix}\right.\)

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=54\\y=1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=55\\y=1\end{matrix}\right.\)\(\notin\) N ( Loại)

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=2\\y=27\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=3\\y=27\end{matrix}\right.\) \(\notin\) N ( Loại )

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=27\\y=2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=28\\y=2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=14\\y=2\end{matrix}\right.\)

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=3\\y=18\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=4\\y=18\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=18\end{matrix}\right.\)

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=18\\y=3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=19\\y=3\end{matrix}\right.\)\(\notin\) N ( Loại )

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=6\\y=9\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=7\\y=9\end{matrix}\right.\)\(\notin\) N ( Loại )

  *\(\left\{{}\begin{matrix}2x-1=9\\y=6\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=10\\y=6\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5\\y=6\end{matrix}\right.\)

  Vậy có các cặp (x,y) t/m đề bài là : (1,54) ; (14,2) ; (2,18) ; (5,6)

    bởi Trần kim Ngân 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tìm 2 số nguyên dương sao cho tích của 2 số ấy gấp đôi tổng của chúng.

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Cho A=2+23+25+........+251

  a)Tính A

  b)Chứng minh A\(⋮\)10,A\(⋮\)34

  c)Chứng minh rằng A có chữ số tận cùng bằng 0

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Các bạn giúp mk nhéok

  Bài 1: Tìm các số nguyên x sao cho:

  x+4/x-2 + 2x/x-2 là một số nguyên

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • tim cac gia tri x, y, z de a,

  24https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.x = yhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.32 = -6https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.Z =3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2 voi x,y,z thuộc Z

  bai 2

  tìm các số tự nhiên x,y biết

  3+xhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.5+x = 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.5 và x + y = 16

  bai 3 tìm x , y thuộc Z , biết

  x-7https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.y-6 và x-y = -4

  chú ý : ai chua biet cai này https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_. thì nó là phần nha .vd. 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2 gọi là 3 phần 2 nha ....

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 142 (Sách bài tập - tập 1 - trang 23)

  Tìm các số tự nhiên \(x\) sao cho :

  a) \(x\in B\left(15\right)\) và \(40\le x\le70\)

  b) \(x⋮12\) và \(0< x\le30\)

  c)  \(x\in U\left(30\right)\) và \(x>12\)

  d) \(8⋮x\)

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • tinh:D=3/5 nhan 8 + 11/8 nhan 19 + 12/19 nhan 31 + 70/31 nhan 101 + 99/101 nhan 200

  22/09/2018 |   1 Trả lời

 • Tính nhanh:

  \(A=\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{21}+...+\dfrac{1}{55}+\dfrac{1}{66}\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tính biểu thức

  B = (-2 ) + 4 + (- 6 ) + 8 + ................. +(-98 ) + 100 + ( -102 )

  Help me !! Mk đag cần gấp !

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 141 (Sách bài tập - tập 1 - trang 23)

  a) Viết tập hợp các bội nhỏ hơn 40 và 7

  b) Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • Chứng minh rằng: \(3^{n+2}-2^{n+4}+3^n+2^n\)luôn chia hết cho 30 với mọi n nguyên dương

  25/04/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1