y=X^3-m(X^2)-(2(m^2)-7m+7)X+2(m-1)(2m-3)

bởi Vo Ngoc ngày 13/09/2017

tìm m de hàm đồng biến trên (2; +vc)

Câu trả lời (1)

 • TXĐ: D=R
   
  YCBT \Leftrightarrow Y' >= 0 \forall x>= 2 \Leftrightarrow  
  \Leftrightarrow  
  G'(x)=6x-2m =0 \Leftrightarrow x= m/3
  TH1: [TEX]m/3 = 2 \Leftrightarrow m =6 \Rightarrow Loai (thay vao y' la biet)[/TEX]
  TH2:m >= 6 \Rightarrow  
  TH3:m <= 6 \Rightarrow  
  KL:

  bởi Vo Ngoc ngày 13/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan