Y = x^3 - 3x +2 có đồ thị (C) và d : y = mx +3 . tìm m sao cho d cắt (C) tại hai điểm phân biệt có 2 điểm phân biệt có tung độ lớn hơn 3?

bởi Trịnh Hậu ngày 11/09/2017

Y = x^3 - 3x +2 có đồ thị (C) và d : y = mx +3 . tìm m sao cho d cắt (C) tại hai điểm phân biệt có 2 điểm phân biệt có tung độ lớn hơn 3?

 

Câu trả lời (1)

  • Vẽ đồ thị hàm số y=x^3-3x+2 và thay các giá trị của m để vẽ đường thẳng d, ta sẽ thấy d không thể cắt (C) tại hai điểm phân biệt mà đều có tung độ lớn hơn 3.

    bởi Đan Nguyên ngày 13/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan