Hàm số bậc bậc hai

bởi Lưu Thanh Giác ngày 12/10/2017

Cho hàm số: y= x3+ (m- 1)x2+ 2x +m- 1. Xác định m để hàm số là hàm chẵn.

A. m=1

B.m=0

C.Mọi m

D.Không tồn tại

Câu trả lời (2)

 • D hả bạn 

  bởi Nguyễn Ngọc Bích ngày 12/10/2017
  Like (0)
 • Ta có:

   \(\begin{array}{l}D = \mathbb{R}\\x \in D \Rightarrow  - x \in D\end{array}\)

  Hàm số là hàm số chắn khi:

  \(\begin{array}{l}f( - x) = f(x)\\ \Rightarrow {( - x)^3} + ({m^2} - 1){( - x)^2} + 2( - x) + m - 1 = {x^3} + ({m^2} - 1){x^2} + 2x + m - 1\\ \Leftrightarrow  - {x^3} - 2x = {x^3} + 2x\\ \Leftrightarrow 2{x^3} + 4x = 0\\ \Leftrightarrow x = 0\end{array}\)

  Vậy không tồn tại m thỏa yêu cầu bài toán.

  bởi Dương Quá ngày 12/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan