bất phương trình

bởi Nguyễn Hữu Dũng ngày 12/02/2018

cho bpt (x+2)(x+4)(x^{2}+6x+10)\geq m.tìm m để bpt có nghiệm đúng với mọi m

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan