Hỏi đáp Tin Học Lớp 8

 • họ và tên

  số điện thoại+học sinh/phương trình

  email

  địa chỉ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết ch/tr tính: S= 1/1*3+1/2*+1/3*5+1/4*6+...+1/n(n+2)

                  Với n nhập từ bàn phím

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chương trình sau thực hiện bao nhiêu vòng lặp và tìm giá trị của S khi kết thúc chương trình

  I:=1;

  While i<=5 do

  Begin S:= S + I; I:= I + 2;End;

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • các bạn giúp mình nhé sắp xếp dãy tăng dần và giảm dần trong pascal , các bạn giúp mình hãy làm cho ct tăng và giảm lồng nhau đừng riêng bệc nha , cảm ơn mọi người 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết chương trình nhập mảng số nguyên gồm 20 phần tử in ra mảng vừa nhập và tính tông các phần tử trong mảng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết chương trình

  bởi Nguyễn Linh Chi ngày 06/03/2018

  Viết chương trình để người dùng nhập các số khác 0 rồi tính và in ra màn hình tổng các nghịch đảo của các số này. Chương trình kết thúc khi người dùng nhập số 0 đầu tiên.

  Giúp em với!!!

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin8........

  bởi 페 이지 ngày 08/01/2018

  muốn thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong Pascal thì ta làm như thế nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết chương trình nhập 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 5 tin học lớp 8

  bởi Văn Duyên ngày 11/12/2017

  1.  Biến là gì? Nêu sự giống và khác nhau của biến và hằng? Cho ví dụ về khai 

  báo biến và hằng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin học lớp 8

  bởi Lê Tâm ngày 05/12/2017

  Viết chương trình Pascal tính tổng tiền của khách với chính sách khuyến mại như sau:

  Nếu mua trên 200000 được khuyến mại 40% .Ngược lại được khuyến mại 20%

  Giúp mình với mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Excel - hàm

  bởi Trang Han Nhat ngày 11/11/2017

  *) Tính Tiền chiết khấu như sau:

   Tiền chiết khấu = Đơn giá * Số lượng * Phần trăm chiết khấu.

   Với: phần trăm chiết khấu là 5% nếu số lượng > 10,

           phần trăm chiết khấu là 2% nếu 8 <= số lượng <= 10,

           phần trăm chiết khấu là 1% nếu 5 <= số lượng <8,

           phần trăm chiết khấu là 0 nếu số lượng < 5."

  Please ghi cách tính Tiền chiết khấu dùm

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • làm sao đẻ thay đổi biến tron chươngs trình chỉ giùm mình vơi

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy