Hỏi đáp Tin Học Lớp 11

 • Câu 3,5 sai bét rồi

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ MẢNG

  bởi Lê Ngân ngày 02/05/2018

  Bài 1: cho tệp D:\Dulieu.txt chứa các họ tên của nhiều học sinh. In ra màn hình các họ tên này sau khi chuyển chữ đầu lên hoa. Biết rằng mỗi họ tên viết trên một dòng.
  Bài 2: Cho tệp D:\dl.txt chứa nhiều câu thơ. Đếm xem trong mỗi dòng có mấy kí tự "a". In mỗi giá trị trên một dòng.
  Bài 3: cho tệp D:\Dulieu.txt chứa các số nguyên dương, mỗi số một dòng, in ra màn hình các số chẵn, viết cách nhau một dấu cách. Có mấy số thỏa mãn
  Bài 4: cho tệp D:\Dulieu.txt chứa các số nguyên dương, mỗi số cách nhau một dấu cách tương ứng là cạnh hình vuông. Viết chương trình tính và in ra màn hình Chu vi, Diện tích của hình vuông. Mỗi cặp giá trị ghi trên một dòng, cách nhau một dấu "-"

  Theo dõi (0) 14 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phạm vi sử dụng biến cục bộ 

  A. Trong chương trình con có khai báo nó B. Trong tất cả chương trình con

  C. Trong chương trình chính D. Trong tất cả chương trình con và chương trình chính

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tại sao khi tải pascal về máy lúc sử dụng bấm các kí hiệu như "( )=" không được ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giup vs ak

  bởi luu thu ngày 26/04/2018

  1.In ra câu ' chao' ở cột 20 dòng thứ 5 .sử dụng tệp 'vao.inp' , 'ra.out'.

  => sao kết quả ra thì chữ 'chao' lại vẫn ở đầu dòng???? ai giúp vs

  uses crt;

  var f1,f2: text;

  begin

  clrscr;

  assign(f1,'vao.inp'); reset(f1);

  assign(f2,'ra.out'); rewrite(f2);

  Gotoxy(20,5);

  write(f2,'chao'); close(f1); close(f2);

  end.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • các kiểu dữ liệu đều được lưu trữ ở đâu

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tệp VANBAN.Txt chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách và không kết thúc bằng kí tự xuống dòng

  a, hãy đếm xem trong tệp có bao nhiêu số nguyên dương và đưa kq ra màn hình

  b, tệp SO.TxT chứa tất cả các số chia hết cho 3 có trong tệp VANBAN.Txt mỗi số cách nhau một dấu cách và kt bằng kí tự xuống dòng indecision

  m.n trả lời mình ngay được không ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho chương trình:

  Var f: text;

  Begin

  Assign(f,'khối11.txt');

  Rewrite(f);

  Write(f,105*2-134);

  Close(f);

  End.

  sau khi thực hiện chương trình, tập tin 'khối11.txt' có nội dung như thế nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tin học pascal

  bởi Nguyễn Đức Thắng ngày 19/03/2018

  xóa từ đâu tiên và từ cuối cùng của một xâu đã được chuyển hóa và đưa ra màn hình..

  giải giùm vs mn !

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ý tưởng của mỗi chương trình trong 1 bài

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • viết chương trình tạo 1 tệp lưu trữ n số nguyên chỉ lưu trữ số chẵn ko lưu số lẻ với n nhập từ bàn phím 
  hướng dẫn giúp em với ạ

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy