Viết chương trình đổi giờ phút giây

bởi Lê Việt Hoàng ngày 17/07/2017

Viết chương trình nhập vào một số nguyên (số giây). Đổi số giây vừa nhập thành dạng x giờ y phút z giây. Ví dụ giả sử nhập 8950 chương trình báo 2 giờ 29 phút 10 giây                                                                                                                                        

Câu trả lời (3)

 • Chào bạn, bạn tham khảo chương trình mẫu này nhé:

  Program DOI_GIO_PHUT_GIAY;

  Uses crt;

  Var gio, phut, giay, n: longint;

  Begin

  Clrscr;

  Writeln('DOI SANG GIO PHUT GIAY');

  Writeln('--------------------------------------');

  Write('Nhap vao so giay: '); readln(n);

  gio:= n div 3600;

  n:=n mod 3600;

  phut:=n div 60;

  n:=n mod 60;

  Writeln('Ket qua = ', gio,'gio : ', phut, 'phut : ', n, 'giay');

  Readln;

  End.

  bởi thanh hằng ngày 18/07/2017
  Like (1)
 • mình cũng đang bí bài này crying 

  bởi Huong Duong ngày 18/07/2017
  Like (0)
 • cảm ơn #ThanhHằng nhiều nhoa smiley bài làm của bạn rất hay heart

  bởi Dang I'mnie ngày 18/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan