Viết chương trình nhập vào n số nguyên dương (n

bởi Tuấn Anh Nguyễn 31/03/2019

Viết chương trình nhập vào n số nguyên dương (n<=100) và n được nhập từ bàn phím. Tính theo các yêu cầu sau, xuất kết quả ra màn hình

 • Tổng các phần tử chẵn, lẻ
 • Đếm số phần tử chẵn, lẻ
 • Tính trung bình cộng số chẵn và lẽ
 • Tính tổng các số chia hết cho một số nguyên k (k được nhập từ bàn phím)
 • (Lưu ý: Sử dụng chương trình con để viết chương trình)

Câu trả lời (3)

 • a)

  PROGRAM BAI1a;

  VAR N, Tle, Tchan: integer;

  BEGIN

            Write ('Nhap N =');

            Readln (N);

            If (N mod 2) = 0 Then

            Tle := N*((N - 2)/2 + 1)/2;

            Tchan := (N + 2)*((N - 2)/2 + 1)/2;

            If (N mod 2) = 1 Then

            Tle := (N + 1)*((N-1)/2 +1)/2;

            Tchan := (N + 1)*((N - 3)/2 + 1)/2;

            WRITELN ('Sle =', Sle, 'Schan =', Schan);

            READLN;

            END.

  b)

  PROGRAM BAI1b;

  VAR N; Sle; Schan: integer;

  BEGIN

            Write ('Nhap N=');

            Readln (N);

            If (N mod 2) = 0 Then

            Sle := (N-2)/2+1;

            Schan := (N-2)/2+1;

            If (N mod 2) = 1 Then

            Sle := (N-2)/2+1;

            Schan := Sle - 1;

            WRITELN ('Sle =', Sle, 'Schan =', Schan);

            REANDL;

            END.

  bởi Lê T. Minh Phượng 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c) 

  PROGRAM BAI1c;

  VAR N, TBchan, TBle: integer;

  BEGIN

            WRITE ('Nhap N=');

            READLN (N);

            If (N mod 2) = 0 Then

            TBchan := (N+2)/2;

            TBle := N/2;

            If (N mod 2) = 1 Then

            TBchan := (N+1)/2;

            TBle := (N+1)/2;

            WRITELN ('TBchan =', TBchan, 'TBle =', TBle);

            READLN;

            END.

   

  d) 

  PROGRAM BAI1d;

  VAR N, k, S, i: integer;

  BEGIN

            WRITE ('Nhap N, k');

            READLN (N, k);

            S := 0;

            For i := 1 to N Do

                 If (i mod k) = 0 Then S := S + i;

            WRITELN ('Tong cac so chia het cho k =' S);

            READLN;

            END.

  bởi Lê T. Minh Phượng 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bai 1:} 
  program cap_so_cong; 
  uses crt; 
  var a: array[1..100] of integer; 
  i, n, k: integer; {i la bien dem, k de luu cap so} 
  begin 
  clrscr; 
  write('N= '); readln(n); 
  for i:=1 to n do 
  begin 
  write('A(',i,')= '); readln(a[i]); 
  end; 
  {Bat dau phan kiem tra} 
  k:=a[2]-a[1]; 
  i:=2; 
  repeat 
  i:= i+1; 
  until (a[i]<>a[i-1]+k) or (i>n); 
  if i>n then write('Day A la mot cap so cong') 
  else write('Day A khong phai la mot cap so cong'); 
  readln 
  end. 

  bởi Phượng Ca 08/04/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan