ADMICRO

Tính trung bình cộng các phân tử của mảng chia hết cho 5?

tính trung bình cộng các phân tử của mảng chia hết cho 5.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program bai1;

  var a:array[1..100] of longint;

  n,k,s,i:longint;

  tbc:real;

  begin

  repeat

  write('N= ');readln(n);

  until n>0;

  for i:=1 to n do

  begin

  write('A[,i,']= ');readln(a[i]);

  end;

  k:=0;s:=0;

  for i:=1 to n do

  if (a[i] mod 5=0) then

  begin

  s:=s+a[i];

  k:=k+1;

  end;

  tbc:=s/k;

  writeln('Trung binh cong la ',tbc)l

  readln

  end.

    bởi HệŢhống Messeňger 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lập trình pascan đưa ra màn hình các phần tử của mảng 1 chiều là số nguyên tố

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình con chuyển các từ viết thường sang viết hoa. (trong pascal)

  Vd: pascal sang PASCAL

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • viết chương trình nhập từ bàn phím tọa độ nguyên (x,y) các đỉnh của một tam giác và ghi vào tệp văn bản theo đường dẫn D:\A.txt theo yêu cầu:

  + tọa độ của mỗi đỉnh nằm trên một dòng

  +các số nguyên cách nhau bởi một khoảng cách tương ứng

  Sau đó xem dữ liệu đã ghi vào tệp

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • cho tệp DULIEU.TXT chứa liên tiếp các số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách và kết thúc bằng ký tự xuống dòng. Viết chương trình tính tổng bình phương các số có trong tệp DULIEU.TXT .Kết quả tính được ghi vào tệp KETQUA.TXT

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • BT1. Lập chương trình: nhập từ bàn phím dãy số N số nguyên với N thuộc [0;100]. Tính và in ra màn hình:
  a,Tổng các số dương có trong dãy
  b,Tổng các số chẵn có trong dãy và số các số chẵn trong dãy
  c,Tổng các số chia hết cho 3 và số các số chia hết cho 3.

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • viết chương trình nhập vào 1 mảng gồm 10 phần tử là các số nguyên và thực các công việc sau

  a) in ra mảng được nhập

  b) tính tổng các phần tử trog mảng

  c) tìm GTLN của mảng

  d) tìm GTNN của mảng

  Mn giúp em làm bài pascal này với ạ..e cảm ơn..:))

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1. Viết CT in ra số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n .

  2.viết Ct cho phép nhập n số và cho biết số nhỏ nhất trong các số vừa nhập là số thứ mấy ?

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình tìm và in ra màn hình những số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5. Chú ý in 5 số trên 1 dòng.

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • Chương trình sau thực hiện công việc gì ?kết quả vủa trương trình đó?

  Var S,i : integer

  Begin

  A:=0

  For i:=3 to 10 đó

  S:=S*i;

  Write('S=',S:3);

  End.

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1.Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau:

  A.Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa

  B.Phát hiện được lỗi cú pháp

  C.Thông báo lỗi cú pháp

  D.Tạo được chương trình đích

  2.Chọn biểu diễn hằng trong các biểu diễn nào dưới đây:

  A.Begin;5.A8;1024; '65C'; -46

  B.12.4E-5;1024; '65C' ; -46

  C.5.A8 ; 1024; '65C' ; -46

  D.12.4E-5; begin; 5.A8; 1024; '65C'; -46

  3.Chọn từ khoá trong các biểu diễn dưới đây:

  A.'end', END; var, const

  B.'end; END; integer; sqrt; var; real; const

  C.end;var; const

  D.end; begin; sqrt; var; real; const

  4.Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

  A. abcd e

  B.8267_3

  C.dtich_htron

  D.dientich_htron

  5.Khi đặt tên cho đối tượng của TP có thể

  A.Bắt đầu bởi các chữ số

  B.Bắt đầu bởi các chữ cái

  C.Ký tự đặt biệt (*,#,@...)

  D.Cả ba lựa chọn trên đều đúng

  6.Tên dành riêng do:

  A.Người lập trình quy định

  B.Tur Pascal quy định

  C.Máy tính quy định

  D.Cả ba đều đúng

  7.Biểu diễn nào dưới đây không phải là hằng:

  A.456.7

  B.'456.7'

  C.- 456.7

  D.456,7

  8.Cho biết giá trị sau đây là hằng số nguyên:

  A.1972

  B.1.25

  C.'1972'

  D.1.0E-6

  9.Cho biết giá trị sau đây là hằng xâu:

  A.1972

  B.1.25

  C.'1972'

  D.1.0E-6

  10.Cho biết các giá trị sau đây là hằng số thực:

  A.1972

  B.1.25

  C.'1972'

  D.1.0E-6

  11.Tên nào đúng trong các lựa chọn sau:

  A.Bai tap

  B."Bai tap"

  C.Baitap

  D.'Bai tap'

  12.Các từ:PROGRAM, BEGIN, END là:

  A.Tên dành riêng

  B.Tên chuẩn

  C.Tên do người lập trình đặt

  D.Tên đặc biệt

  13."Từ khoá" là cách gọi khác của:

  A.Tên dành riêng

  B.Tên chuẩn

  C.Tên do người lập trình đặt

  D.Tên đặc biệt

  14.Để khai báo sử dụng thư viện phải dùng từ khoá nào?

  A.Var

  B.Uses

  C.Const

  D. Type

  15.Đề khai báo sử dụng hằng phải dùng từ khoá nào?

  A.Var

  B.Uses

  C.Const

  D. Type

  16.Thân chương trình được giới hạn bởi cặp từ khoá:

  A.Begin...End;

  B.Begin...End.

  C.Start...Finish.

  D. Start...Finish;

  17.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal hằng và biến khác nhau như thế nào?

  A.Hằng không cần khai báo, còn biến phải khai báo

  B.Hằng và biến bắt buộc phải khai báo

  C.Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình

  D.Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình

  18.Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

  A.Var x;y;z: real

  B.Var x, y, z : char

  C.Var x, y, z= real

  D.Var : x, y, z= Char

  19.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong các khẳn định sau khẳng định nào sai?

  A.Phần tên chương trình không nhất thiết phải có

  B.Phần khai báo có thể có hoặc không

  C.Phần thân chương trình có thể có hoặc không

  D.Phần thân chương trình nhất thiết phải có

  20. X có thể nhận các giá trị từ 'A' đến 'Z', khai báo nào sau đây là đúng trong Pascal?

  A. Var x : real

  B.Var x: Byte

  C. Var x: Integer

  D. Var x : char33e

  07/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)