Hỏi đáp Tiếng Anh Lớp 6

 • HỎI VỀ WHAT

  bởi huy DOG DAYS ngày 11/05/2018

  WHAT LÀ CÁI GÌ ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chon đáp đúng

  bởi Linh Linh ngày 06/05/2018

  this new home robot has three programmes: it can (1)... the house, it can clean the floor and it can interact (2).... people. Kitty 2012 is fast and intelligent. When we're away, it can listen for certain noises and (3)... signals to our mobile phone if there's trouble or danger. It can move (4)... the house and climb steps to find dirty places and clean the. It has cameras in its eyes so it can watch people and react to them

  1.   A.guard     B. wake         C. look        D. prevent

  2.   A. to          B. with          C.on           D.at

  3.   A. bring      B. pass         C. send       D. take 

  4.    A. away     B. above      C.for            D.around

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chia tính từ

  bởi Võ Thị Quỳnh Như ngày 22/04/2018

  1.The Mekong river is the........... river in Vietnam (long)

  2. Tokyo is............ than London. (big)

  3. Ho Chi Minh city is the ............. city in Vietnam. (big)

   

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chia tính từ

  bởi Võ Thị Quỳnh Như ngày 22/04/2018

  1. my sister is.........than I. (old)

  2. Nam is........ than ba. He is the ........ boy in VietNam (short)

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết lại những câu sau

  bởi Lê Minh ngày 04/04/2018

  you/on Nguyen Hue Street

  he/in a city

  Mr.Nam/in Vietnam

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • James has two________. On Monday, Tuesday and Wednesday he ______ in a hospital. There he looks after sick people. He goes to ______ by car. He starts working at 8 o'clock in the morning and works until thirty ______ five in the afternoon. He works at home on Thursday and Friday, he writes stories for a ______. He lives with somes _____ and in the evening, one of his roomates ____ the meal. At the dinner, they talk about the day.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong chương trình Tiếng Anh lớp 6 có cấu trúc I am from...., sau đó em có xem một số sách có thêm cấu trúc I come from.... cũng là giới thiệu từ đâu đến. 

  Vậy cho em hỏi 2 câu này có gì khác nhau không ạ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • kind

  partner

  morning

  autumn

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Điền am,is,are vào chỗ chấm và giải thích giúp em sao lại điền như vậy ạ!

  1.There...some water.

  2.There ... some oranges and some apples.

  3.There ...some rice,but there...not any meat.

  4.There...not any noodles.

  5. ...there any chicken? I'd like some.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hãy viết một đoạn văn tiếng anh nói về summer holiday!

  không chép mạng nhé!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • What do you do in your free time?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tiếng anh unit 11

  bởi Tran Xuan ngày 12/02/2018

  đổi các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn : Nam and Ba like some ice-cream now .

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy