Give the corect form of the verbs

bởi Nguyễn Thanh thanh ngày 30/01/2018

In order to so as to 

Minh is studying hard weant to pass the exam with good results 

Câu trả lời (1)

  • Minh is studying hard in order to pass the exam with good results.

    bởi Lê Minh ngày 31/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan