Anh 8 unit 9: A first-aid course

bởi Tử Thiên Thần ngày 04/01/2018

Đặt hai ngữ cảnh đưa ra và đáp lại các yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn.

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Please! Help me.....

  bởi Ngân Đinh ngày 21/04/2018 |   0 Trả lời

  Sắp xếp

  1/ school / to / didn't / go / he / because / home / he / to / stay / to / after / look / mother / sick / his.

  2/ do / friend / with / your / and / work / assignments / the.

  3/ her / did / what / father / her / give / a / as / present / birthday / at / her?

  4/ Ha Noi / to / going / are / they / week / next / to / the / celebrate / with / festival / friends / their.     

  5/ are / more / country out / there / of / in / work / than / ever / work / before / people / work.                                                                        <3 Good  winkwinkwink luck <3

 • my friend said, "are you going to leave tomorrow?"

 • chọn đáp án đúng

  bởi Ma Ket ngày 31/03/2018 |   3 Trả lời

  she will be a millionaire by the time she...forty

  a.was

  b.is

  c.will be

  d.is going to be

 • Mary: "Would you mind opening the window?" - Jane: "No, of course not."

  Tại sao lại trả lời là No. Vì nếu như vậy sẽ là có nghĩa từ chối rồi.

 • Chọn đáp án đúng

  bởi Ma Ket ngày 26/03/2018 |   2 Trả lời

  if I had known ...I could have invited him to speak at the ceremony.

  a. who he was 

  b. whom he was

  c. he was who 

  d. he was whom

 • a. steamer                        b. bead                         c. appear                         d. theater

  Khoanh vào đâu, vì sao? Hay do đề bài có vấn đề? Cho ý kiến nhé!