YOMEDIA

Write about your house

write about your house

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
  Hello everyone! Today I'll tell you about my house. I live in a big house in the countryside and it is very beautiful. It has a living room, a kitchen, three bedrooms and two bathrooms. In the living room, there is a table, four chairs, a television and an air conditioner. My bedroom is very nice. There is a computer, a bed, a lamp and two pictures on the wall. And a bookshelf above the table, some teddy bears on the bed and a wardrobe. The kitchen has a refrigerator, a stove and a sink. Next to the kitchen is the bathroom. It has a shower, a washing machine and a tub. I love my house very much.

  Dịch:
  Chào mọi người! Hôm nay tôi sẽ nói với bạn về nhà tôi. Tôi sống trong một ngôi nhà lớn ở nông thôn và nó rất đẹp. Nó có một phòng khách, nhà bếp, ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Trong phòng khách, có một bảng, bốn cái ghế, một tivi và một máy điều hòa. Phòng ngủ của tôi rất đẹp. Có một máy tính, một chiếc giường, một chiếc đèn và hai bức tranh trên tường. Và một kệ sách ở trên bàn, một số gấu bông trên giường và tủ quần áo. Các nhà bếp có tủ lạnh, bếp và chậu rửa. Tiếp đến là nhà bếp là phòng tắm. Nó có vòi sen, máy giặt và một bồn tắm. Tôi yêu nhà tôi rất nhiều.
    bởi doan manh hung 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Farmer burn forests..........

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • viết lại câu sau sao cho nghĩa ko đổi :

  1 . My father will have dinner . After that he will watchTV.(.......first , then.......)

  2. Nam can speak English very well . (able)

  3.The sun is shinning today . (sunny)

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Chuyển những câu sau sang phủ định và nghi vấn

  1 . There are twelve nine years old .

  .................................................................

  .....................................................................

  2. He is an engineer .

  .................................................................... ..................................................................

  3. That is my teacher .

  .......................................................................... .................................................................

  4 . His name is Tuan .

  ..................................................................... ..........................................................................

  5 . They are teacher .

  .......................................................................... ......................................................................................

  6 . These are pencil .

  ................................................................................ ..........................................................................

  7 . My school is in the city .

  .................................................................... .............................................................................

  ai nhanh mk tick và mk sẽ tặng kèm 1 tấm ảnh chế

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Ex1. Past Simple-> Present Perfect

  1. I didn’t call her up 2 days ago. I haven’t.......

  2. Did you finish the test an hour ago? Have ......?

  3. I started playing tennis last year. I’ve ......

  4. He began to use the computer when he was 19. He has .....

  5. She didn’t learn hard in 2005. She hasn’t.......

  6. Peter watched this film when he came home. Peter has.......

  7. It’s a week since I last saw her. I haven’t ......

  8. The boy began playing soccer a year ago. The boys have ........

  9. When did you first see her? How long .........?

  10. The last time we saw her was 2 months ago. We haven’t........

  11. Tom did not work here when I met him on the street. Tom has .......

  12. When did you first know her? How long .......?

  MỌI NGƯỜI GIÚP MK VỚI MK ĐANG RẤT CẦN

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Viết câu hỏi cho từ gạch dưới

  1. She is sleepy

  2. I'd like an orange

  3. No,thank you.i am not hungry

  4. Yes, I'd love to

  5. No,there isn't

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • timf vad suar looix

  1. how many chair are there in your house ?

  2. minh and i am good student

  3. what does lan father do ?

  4. how are you spell your name ?

  5. we live on a house on xuan dieu street

  6. trung's classroom is in the second floor

  7. she isn't have classes on sunday

  8. do your brother play sports every day ?

  9. he gets up anf brush his teeth in the morning

  10. ba brushes his tooth at six forty

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Hãy viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh. So sánh về cảnh vật ngày xưa và hiện nay của quê hương bạn

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Điền giới từ

  1. There is a garden....front.....my house

  6. What do you do.....free time?

  7. There is a store ......to the movie theater

  8. Nam' s house is.... the photocopy nd the bakery

  9. I' m going....vacation.....Hue

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Dùng những từ gợi ý để hoàn thành câu:

  1.It/highest/building/city.

  2.The Great Wall/China/world/longest/structure.

  3.Summer/hot/than/fall.

  4.My uncle Tan/old/than/my father.

  5.Which/language/she/speak?

  6.Which/oldest/temple/Viet Nam?

  7.Which/biggest city/world?

  8.Sahara/large/desert/world.

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Giup mk vs a

  Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.

  1. They ( build)…………………….that pagoda more than 200 years ago.

  2. You ( not/ do)……………….………your homework last night.

  3. Laura ( give )…………………….….me that letter a few minutes ago.

  4. My son ( play ) …………………..…chess with his sister at 8.30 a.m yesterday.

  5. While Jane ( do ) ………………….…homework at home, her friends ( play)…………… games on the computer at this time last night.

  6. Do you like this picture? My daughter( paint)……………………it three days ago.

  7. Last night, We ( have )…………………….dinner when the fire ( start)…………………

  8. He ( tell) ……………..us about his marriage when we ( sit ) ……………………top chat last night.

  9. When they ( get )………………..to the station, all the passengers ( get)………………… into the train.

  10. when it ( rain )…………………., they ( walk)………………….through the forest.

  Sắp xếp trật tự các từ hoặc cụm từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh.

  1. to get / Sunday / married / last / decided / they/.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  2. learning / Friday / we / last / Maths / were / this / at / time.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  3. I / to my roommates / ago / didn’t / three months / or call / write.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  4. playing chess / her children / in the sitting room / were / at three p.m yesterday./

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  5. her composition / didn’t finish / last weekend / Marria /

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  6. came to / when they / yesterday morning / her teacher’s home, some cakes / in the kitchen /she was making.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  7. I was / we lived / a child / when/ in HoChiMinh city.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

  1. I ( watch )………………….a good film on TV before I ( go )……….........to bed last night.

  2. Mary ( not/go) …………….to Paris with us last week because she ( already/ go)…………….…………there.

  3. By 2002, she ( leave)…………………..the university.

  4. By the time he ( arrive)………………his school, all his classmates ( go)……………….out for lunch.

  5. Mrs My Linh ( have )…………………….very much money before she ( be)…………..18.

  6. Mrs Browns ( visit)…………………..Cua lo beach in Vietnam last year after they ( retire)…………………

  7. I helped my sister do English exercises after we ( play)…………………..chesses on the computer.

  8. She ( walk)………………….for two kms before she ( have)…………………dinner.

  9. After Mary ( speak)………………………in public on many occasions, she ( get ) ……………..…………..

  The TV job offer.

  10. my father ( not/watch)……………….……….that film because he ( already/ see)…………………………………………it before.

  11. Before I and you ( be)…………….born, Granham Bell ( invent)……………………the telephone.

  12. She ( tell)………………me that she ( send)……………………to me a letter a week before, but I ( not / receive) ……………………….it.

  13. We (try)…………………to phone Herry yesterday evening, but there ( be)……………

  no answer. He ( go)……………………….out for shopping.

  14. They ( arrive)…………………….at work in the morning and (find)………………….that someone ( break)……………………….into the office during the night, so they ( call)……………….... to the police.

  15. Yesterday, Bobby was very surprised when he ( have)…………………..a phone call from Ann. He ( write)……………………..to her many times but she ( never/ reply)………………. ……….to his letter.

  Hoàn thành các câu sau:

  1. A: “There's someone at the door.” B: “I _________________________ (get) it.”

  2. Joan thinks the Conservatives _________________________ (win) the next election.

  3. A: “I’m moving house tomorrow.” B: “I _________________________ (come) and help you.”

  4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.

  5. I _________________________ (be) there at four o'clock, I promise.

  6. A: “I’m cold.” B: “I _________________________ (turn) on the fire.”

  7. A: “She's late.” B: “Don't worry she _________________________ (come).”

  8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

  9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.

  10. They _________________________ (be) at home at 10 o'clock.

  11. I'm afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.

  12. Because of the train strike, the meeting _________________________ (not / take) place at 9 o'clock.

  13. A: “Go and tidy your room.” B: “I _________________________ (not / do) it!”

  14. If it rains, we _________________________ (not / go) to the beach.

  15. In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.

  16. A: “I'm driving to the party, would you like a lift?”

  B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I'll come with you.”

  17. He _________________________ (not / buy) the car, if he can't afford it.

  18. I've tried everything, but he _________________________ (not / eat).

  19. According to the weather forecast, it _________________________ (not / snow) tomorrow.

  20. A: “I'm really hungry.” B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)