YOMEDIA

Write about a program you love in your own country or in another country in the world

Write about a program you love in your own country or in another country in the world.
For example, if you write about the rules of the program, the participant must win in that program
.(Hãy viết một bài văn nói về một chương trình mà bạn yêu thích ở chính nước bạn hoặc ở nước khác trên thế giới.
Ví dụ: Kể về luật của chương trình đó,người tham gia phải đạt đuọc mục đích gì thì sẽ thắng trong chương trình đó)

Help me

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • I write about programmes:

  Who Wants To Be A Millionaire?

  One of the most popular quiz programmes on television in the world is called Who Wants To Be Millionaire?In Britain,the quiz master is Chris Tarrant.He asks the contestants fiften questions.The first questions are easy but later they are more difficult.If you can answer the fourteenth question,you can win £500,000.You can win a million pounds if you can answer the last question.Of course,the last question is very difficult.All the questions on Who Wants To Be A Millionaire?Are multiple choice questions.After you hear the question, you see four answers.Only one answer is correct.You have to choose the correct answer.If you don't know the answer to a question,there are three ways you can get help:you can ask the quizmaster to take away two wrong answers:you can ask the studio audience which answer is right or you can telephone a friend and ask for help.You can only do these things once.Very few people win the million pounds.The first person won a million pounds one year after the programme started.Today,Who Wants To Be A Millionaire?Can be seen in more than 100 countries and is now the world's most popular quiz programme

  Dịch:

  Tôi viết về chương trình:

  Ai Là Triệu Phú?

  Ở Anh, người ra câu đố là Chris Tarrant. Anh ấy hỏi các thí sinh năm lần câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là dễ dàng nhưng sau đó họ khó khăn hơn.Nếu bạn có một câu hỏi trên, bạn có thể trả lời câu hỏi thứ mười bốn, bạn có thể giành được 500.000 bảng Anh. Bạn có thể giành được một triệu bảng nếu bạn có thể trả lời câu hỏi cuối cùng. Tất nhiên, câu hỏi cuối cùng là rất khó khăn.Tất cả câu hỏi về Ai Là Triệu phú? các câu hỏi về lựa chọn. Sau khi bạn nghe câu hỏi, bạn sẽ thấy bốn câu trả lời. Chỉ có một câu trả lời đúng. Bạn phải chọn đúng câu trả lời. Nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi, có ba cách bạn có thể nhận trợ giúp: bạn bạn có thể hỏi khán giả xem câu trả lời đúng hay bạn có thể gọi điện thoại cho một người bạn và yêu cầu giúp đỡ. Bạn chỉ có thể làm những điều này một lần. Rất ít người trúng triệu bảng. người đã giành được một triệu bảng một năm sau khi chương trình amme đã bắt đầu.Hôm nay, ai muốn được một triệu phú Có thể được nhìn thấy ở hơn 100 quốc gia và bây giờ là chương trình đố vui phổ biến nhất trên thế giới

    bởi Trần Trinh 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Complete the second sentence so that it means the same as the first.

  Here is an example.

  0. The bookshop is opposite the library.

  There is ........................................................

  Answer: 0. a bookshop opposite to the library.

  1.I have worked as a volunteer for three years.

  I started .....................................................

  2. She has been a member of the Peace Corps for two years.

  She became ........................................................................

  3. The last time he donated blood was ten years ago.

  It has ........................................................................

  4. He started to work for this non-profir organisation five years ago.

  He has .............................................................................................

  5. He has never has such an interesting experience.

  This is ................................................................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Read the email and then follow the instructions

  Write an email to your friend about the sports at your school and the sports you do. Write about:

  The sports you do at school

  The sports you like/don't like

  The sports you're good at/bad at

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite the following sentences
  20.I'd like to visit India more than any other country in the world.=>India is.........................
  21.No restaurant in the city is better than that restaurant is.............
  22.he drives more carefully than he used to.=>he doesn't drive...................
  23.Jane can swim father than I can=>I can't.................
  24.This exercise is easier than that one.
  =>This exercise is...........
  =>That exercise is.............
  25.A play is often longer than a film.
  =>A film is ...............
  =>A film doesn't.................
  26.He drives faster than I do.
  =>he is....
  =>I am....
  =>I don't......
  27.No one can run faster than me.=>Iam.........
  28.I do not have any bigger problem than pr />29.They understand more than we do.=>we don't...............
  30.John was my best friend, but we aren't friends anymore=>John used........
  31.I eat ice-cream now, but I disliked eating it when I was a child.=>I used........
  32.I don't walk to school anymore=>I used..................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau . (Ghi đáp án vào trả lời bên dưới bài tập).( 2,0 ms)

  1. Nam______English on Monday and Friday.

  A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have

  2. We go to school at ______ in the morning.

  A. a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to

  3. Do children have math on Monday ? -……………….

  A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

  4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______

  A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big

  5. Is her school ______the park ?

  A. in front of B. next C. in front to D. near to

  6. Is this her______?

  A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

  7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.

  A. hot B. cold C. windy D. foggy

  8. ______straight across the road.

  A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run

  9. I hope the ______ can repair our car quickly.

  A. mechanic B. reporter C. architect D. dentist

  10. The Bakers ______ dinner at the moment.

  A. is having B. are having C. eating D. is eating

  11. ______ fruit does your father produce?

  A. How much B. How many C. How long D. How often

  12 When it becomes hot , people often feel ______

  A. hungry B. thirsty C. happy D. worried

  13.The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke .

  A. can B. are not C. must not D. must

  14 . I’m playing table tennis . _______ you like table tennis ?

  A.Have B .Is C. Are D. Do

  15 . There is an English examination ______ Friday , 11th December .

  A. at B. in C. to D. on

  16. What time _____ back ?

  A. is she coming B. comes she C. she does come D. does she comes

  17. The students have got ______ news about their exams .

  A. many B. some C. any D. a

  18 . The boy looks a little thin , ______ he is strong.

  A. and B. for C. or D. but

  19. Mary and _______ would like to join the English Club speaking .

  A. me B. my C. mine D. I

  20. There _______ any milk in the glass.

  A. isn’t B. aren’t C. is D. are

  YOUR ANSWERS

  1. .................

  2. .................

  3. .................

  4. .................

  5. .................

  6. .................

  7. .................

  8. .................

  9. .................

  10. ...............

  11. ...............

  12. ...............

  13. ..............

  14. ..............

  15. ...............

  16. ...............

  17. ...............

  18. ...............

  19. ...............

  20. ...............

  II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)

  Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. getà gets

  1. My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho Chi Minh City.

  2. Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.

  3. What time your son(5) ( get up) every morning ?

  4. Your parents(6) ( go ) to work every day ?

  5. Nam (7)( wash) his face at 6.15.

  6. We (8)( not have) breakfast at 6.30 every morning.

  7. She can (9)(speak)............. English.

  8. He(10) (eat) ............... a lot of meat?

  9. Where Mai (11)(be) ........... now? She(12) (play) ......................... in the garden.

  10. Look! She (13)(come)..................

  11. What there (14)(be) (15)(drink) ............for dinner?

  YOUR ANSWERS

  1. .......................

  2. …………

  3. …………

  4. …………

  5. …………

  6. …………

  7. …………

  8. …………

  9. …………

  10. ....................

  11. ....................

  12. ....................

  13. ....................

  14. ....................

  15. ....................

  III. Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống (2ms)

  I live in a house near the sea. It is ...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to the beach and in spring and summer...(7)... flowers every where. I like alone...(8)... my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with...(9)...

  I love my house for... (10)... reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

  1.

  A. a

  B. an

  C. the

  D. any

  2.

  A. It's

  B. It

  C. there's

  D. They're

  3.

  A. and

  B. or

  C. but

  D. too

  4.

  A. between

  B. next

  C. near to

  D. next to

  5.

  A. in front

  B. front of

  C. of front in

  D. in front of

  6.

  A. go

  B. going

  C. goes

  D. in goes

  7.

  A. these are

  B. they are

  C. there are

  D. those are

  8.

  A. for

  B. of

  C. on

  D. with

  9.

  A. me

  B. I

  C. my

  D. I'm

  10.

  A. a

  B. any

  C. many

  D. a lot

  YOUR ANSWERS

  1. .......................

  2. …………

  3. …………

  4. …………

  5. …………

  6. ……………

  7. …………

  8. …………

  9. …………

  10. …………

  IV. Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau: (2ms)

  My brother lives in HCMC. He -(1)- a teacher of math. He goes to work ...(2)... Monday to Saturday. The school starts ...(3)...7.00 in the morning and ...(4)...at eleven fifty. After work, he comes back ...(5)...and has lunch at ...(6)...quarter past twelve. In the afternoon, he ...(7)...the housework and plays games. In the ...(8)...after dinner he watches T.V or...(9)...books. He goes to bed at half ...(10)... eleven.

  YOUR ANSWERS

  1. .......................

  2. ……………

  3. ……………

  4. ……………

  5. ……………

  6. ……………

  7. ……………

  8. ……………

  9. ……………

  10. ……………

  V. Đọc đoạn văn sau, hoàn thành bảng tóm tắt thông tin bên dưới: (2ms)

  I’m Linh, Pham Thuy Linh. I am a new student of 7A class in Nguyen Du Secondary School. I am thirteen and I come from Hoa Binh. I have a brother and a sister. They are 500 students at a high school in Hoa Binh. I live with my aunt at 20 Le Loi Street. She often brings me to school by motorbike every day. It is more than two kilometers from my aunt’s house to my school. It takes us ten minutes to go there. My telephone number is 5871374.

  SURVERY FORM

  Family name: ………...…………

  Name(s): ………………………………

  Age: ……………………………

  Grade: ..................……………………

  School: ......……………………………

  Brothers and sister:………..………

  Address……………………………

  Telephone number: ……….......…

  Distance…………………..………

  How to travel: ...............……

  Time: ten minutes

  VI. Đoạn văn sau có 10 lỗi sai. Tìm và sửa lỗi sai: (2ms)

  Example: live à lives

  Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning and she has dinner at twelve o'clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at home and listens books. She sometimes goes to the movie theatre. She always go to bed at ten o'clock.

  YOUR ANSWERS

  1. .......................

  2. …………

  3. …………

  4. …………

  5. ……………

  6. ……………

  7. ……………

  8. ……………

  9. ……………

  10. ……………

  VII. Viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không đổi bắt đầu với từ đó cho:(2ms)

  1. Does Phong’s school have forty classrooms ?

  → Are …………………………………………………………...

  2. Phuong has a brother, Nam.

  →Phuong is …………………………………………….………

  3. My father usually drives to work.

  →My father usually goes ………………………………….…

  4. This house is small.

  → It is ............................................................................................

  5. The bookstore is to the right of the toystore.

  → The toystore .............................................................................

  VIII. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh:(2ms)

  1. house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

  ………………………………………………………………………

  2. yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

  ………………………………………………………………………

  3. many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

  ………………………………………………………………………

  4. next/ photocopy/ What/ store/ there/ the/ is/ to /?

  ………………………………………………………………………

  5. hospital/ father/ in/ the/ city/ My/ a/ works/ in.

  ………………………………………………………………………

  6. there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

  ………………………………………………………………………

  7. his/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

  ………………………………………………………………………

  8. brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

  ………………………………………………………………………

  9. on/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

  ………………………………………………………………………

  10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

  ………………………………………………………………………

  IX. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 80 đến 100 từ ) kể về gia đình của em: (3ms)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • John has not had his hair cut for over six months.

  => It is

  Làm giúp mình câu này với và cho mình công thức luôn nhe

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • dien vao cho trong:

  1,she often...... ..................badminton in the afternoon

  2,she always comb her.....................before going to school

  3.Tom sometimes stays............................home at weekend

  4,they go to school.......................Monday .....................Friday

  5,what did you do.........................your summer holiday?

  6,..............................did you go?-i went to Ha Long bay

  7.In....................we study many interestings about the numbers

  9,last sunday he went to the seaside and swam......................the sea

  10.what did you do last night?-i surfed the internet.............................my school project

  11,i.......................to the cinema last night with my friends

  12,it was sunday yesterday,Tony's family.........................our for lunch

  13,in the evening,he had no homework and he went to bed...............................

  14.yesterday,after getting up,he..........................his teeth and ...................his face

  15,he left.....................school at 7 o'clock

  16,we visited the booktall to look........................the books

  17,I think I'll ..........................in the moutains

  18,Hoa learns english.......................she wants to becomes a teacher of english 20 .Nam learns .................read by reading comic books

  19,how often do you come ...................visit your uncle and aunt?

  20,I ..........................last night,so I can't get up early this morning

  21,why are Science lessons interesting .....................her

  22,my classmates often help each other ..........................their homework

  Ai lam nhanh nhat se co like nha!

  dien vao cho trong:

  1,she often...... ..................badminton in the afternoon

  2,she always comb her.....................before going to school

  3.Tom sometimes stays............................home at weekend

  4,they go to school.......................Monday .....................Friday

  5,what did you do.........................your summer holiday?

  6,..............................did you go?-i went to Ha Long bay

  7.In....................we study many interestings about the numbers

  9,last sunday he went to the seaside and swam......................the sea

  10.what did you do last night?-i surfed the internet.............................my school project

  11,i.......................to the cinema last night with my friends

  12,it was sunday yesterday,Tony's family.........................our for lunch

  13,in the evening,he had no homework and he went to bed...............................

  14.yesterday,after getting up,he..........................his teeth and ...................his face

  15,he left.....................school at 7 o'clock

  16,we visited the booktall to look........................the books

  17,I think I'll ..........................in the moutains

  18,Hoa learns english.......................she wants to becomes a teacher of english 20 .Nam learns .................read by reading comic books

  19,how often do you come ...................visit your uncle and aunt?

  20,I ..........................last night,so I can't get up early this morning

  21,why are Science lessons interesting .....................her

  22,my classmates often help each other ..........................their homework

  Ai lam nhanh nhat se co like nha!

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Would you like to eat?

  What subjects do you like ?

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Rewrite the following sentences
  9.both Nam and Lan are hard-working.=>Nam works.............
  10.Jane is best tennis player in the team=>No one................
  12.I can not cook as well as my brother=>My mother is....................
  13.he run faster than I can
  =>I can not...............
  =>he is..........
  14.Is this the cheaper carpet you have got?=>have you got...........................
  15.Lan is better cook than Hoa
  =>Hoa can't.................................
  =>Hoa is......................................
  16.apples are usually cheaper than oranges=>Apples aren't......................
  18.she liked Rome a little and Paris less=>She thought that Rome..............
  19.She knows a lot more about it than I do=>I don't know..........................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Write the correct verb form

  1. Last year, i ............ Hue. (visit)

  2.I ............... Hue four times. (visit)

  3. They ............ a new house. (buy)

  4. He .............. a car two months ago. (buy)

  5. They ........... thousands of CDs. (collect)

  6. He ................ stamps when he was a child. (collect)

  7. Peter ..................... the exam again. (fail)

  8. Yesterday i ................ to the supermarket but it was closed. (go)

  9.They .................... to that supermarket three times. (be)

  John: you (1.watch) 'Pride and Prejudice' on TV yesterday?

  Mai: Yes, I (2.watch) that film three times. I (3.read) the book when i was at school and i liked it so much. You (4.read) it yet?

  John: Actually i (5.read) it at the moment. I (6. finish) half of the book.

  Mai: How do you like it?

  John: To tell you the truth. I prefer the film!

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1 she ,,,,,,,,,,,, blood twenty times so far

  A donates B has donated C is donating D to donate

  2 my brother anh i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a white tiger already

  A see B to have C have seen D has seen

  Bài tập Tiếng anh

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)