ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Why don’t we ...… a hiking trip tomorrow? (take/taking/to take)

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong mỗi câu gợi ý sau đây.
1.Why don’t we … a hiking trip tomorrow?
a. take b. taking c. to take
2.It’s boring. Let’s … some sports.
a. playing b. to play c. play
3.I want to buy some clothes. How about … shopping tonight?
a. go b. going c. to go
4.I’ve bought a new pair of rackets. … playing badminton?
a. Shall we b. What about c. Let’s
5.There is a new interesting film on TV tonight. … you come and see with me?
a. Why don’t b. Shall C. Should
6.What should we do this weekend? … we go camping?
a. Why don’t you b. How about c. Shall
7.It’s nice today. … go roller-skating.
a. How about b. Let’s c. Shall
8.It’s so cold! … go to the café over there and get a hot drink.
a. Would you like b. What about c. Let’s
9.- I’m so tired.
- … going sailing this weekend?
a. How about b. Let’s c. Shall we
10.There is a new swimming pool near our school. … go swimming tomorrow?
a. Why don’t we b. Shall c. What about
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1