RANDOM

Viết câu phủ định và câu nghi vấn: Mai plays babminton after school

Viết câu phủ định và câu nghi vấn.

1. Mai plays babminton after school.

...........................................................

...........................................................

2. She is out at the moment.

............................................

............................................

3. We often have a picnic on weekends.

...............................................................

...............................................................

4. The students are sitting in class.

.......................................................

.......................................................

Giúp mình nha! Ai làm đúng mình tick cho nha!!!!!!!!!!!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • Viết câu phủ định và câu nghi vấn.

  1. Mai plays babminton after school.

  Mai doesn't play babminton after school.

  Does Mai play babminton after school?

  2. She is out at the moment.

  She isn't out at the moment.

  Is she out at the moment?

  3. We often have a picnic on weekends.

  We don't often have a picnic on weekends.

  Do you often have a picnic on weekends.?

  4. The students are sitting in class.

  The students aren't sitting in class.

  Are the students sitting in class?

    bởi Trần Thảo 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.-Mai doesn't play badminton after school.

    ? Does Mai play badminton after school?

  2.-She isn't out at the moment.

    ? Is she out at the moment?

  3.- We aren't often have a picnic on weekend.

    ? Are we often have a picnic on weekend?

  4.-The students aren't sitting in class.

    ? Are the students sitting in class?

  Tick cho mik nha!!!  

    bởi Nguyễn Thu Hà 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • VII Fill in the blanks with question - words

  1 ____ _____ do they go to the movies ? - Twice a month

  2 _____ language does he speak ? - English

  3 _____ is his nationnality? - Chinese

  4 ____ is the highest mountain in the world ? - Moun Everest

  5 ____ thick is the Great Wall of China ? It 's over nine meters thick

  6 _____ Ocean does the Amazon River flow into ? - The Atlantic Ocean

  7 _____ is the capital of Vietnam ? - It's in Hanoi

  8 _____ _____ milk do you want ? - Two glasses , please

  9 ____ are they going now ? - To the movies

  10 _____ are you going to do this summer vacation ? - I'm going to visit Dalat

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • đổi các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn :You can play this game .

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Chọn từ có phần phát âm in đậm khác với những từ còn lại

  1. A. best B. top C. beast D. breakfast

  2. A. cast B. ten C. potato D. tomato

  3. A. coast B. cost C. tennis D. dust

  4. A. east B. photo C. telephone D. pretty

  5. A. fast B. forest C. test D. task

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • stable bằng nghĩa từ nào sau đây : A . comfortable B.not moving C. not sinking D. peaceful

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Viết 5 câu điều kiện liên quan đến môi trường ( bằng tiếng anh )

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • ĐỀ 5

  Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1. He often (go) ………………….. to school on foot.

  2. It (rain) ……………………… very hard now.

  3. The sun (warm) the air and (give) …………………………….. us light.

  4. Look! A man (run) ……………………………… after the train.

  5. She (go) ……………………………………… to school everyday.

  6. Bad students never (work) ……………………………….. hard.

  7. It often (rain) ……………………….in the summer. It (rain) ………………………… now.

  8. The teacher always (point) ……………….. at the black-board when he (want) …………………to explain something.

  9. Mother (cook) ……………… some food in the kitchen at the moment, she always (cook) ……………… in the morning.

  10. I always (meet) …………………………. him on the corner of this street.

  11. Where you (go) ………………………….. now?- I (go) ………………….. to the theater.

  12. He (not do) ………………………………. morning exersices regularly.

  13. He (do) ………………………..morning exersices now?

  14. Wather (boil) ……………………………… at 100 degree centigrades.

  15. He (meet) ………………………………… the dentist next week.

  16. you (be) ……………………………..a food student?

  17. They usually (not go) ……………………………. to school by motorbike.

  18. He (swim) ………………………….. overthere now.

  19. She (come) ……………………………… here next month.

  20. They (not be) ………………………………. doctors.

  21. He often (get) ………………………………… up late.

  22. You often (watch) ………………………………….. TV?

  23. Mr.Brown (listen) …………………………….. to music now?

  24. I usually (go) ………………………….. (shop) ………………………….. on the weekend.

  25. Hai often (wash) ……………………………………. his face at 6.15.

  26. She (play) ………………………………badminton at the moment?

  27. Thanh and Mai always (see) ………………………………………… a movie on Saturday.

  28. He often (take) …………………………. a bus to school?

  29. We (be) …………………………….students in class 8A.

  30. She often (not do) …………………………………….. homework in the evening.

  31. He usually (take) …………………………………… a taxi to the airport.

  32. They usually (not go) …………………………………. to school by bike.

  33. They (be) ………………………………… beautiful?

  34. Manh (not play) ……………………………………… soccer at the moment.

  35. Minh (play)………………………… chess with Nam at the moment.

  36. They often (visit) ……………………………….. their parents on Saturday.

  37. She (study) ………………………………………… now?

  38. Mi and I always (go) ………………………………. to the countryside.

  39. He (not be) ………………………….at home now.

  40. Hanh (not read) ………………………book at the moment.

  41. Our teacher usually (give) ……………………………….us many exersices.

  42. He often (catch) ……………………………..a train to work.

  43. The cat (catch) …………………………………..mouse.

  44. They (plant) ……………………………..trees overthere at the moment.

  45. My old friend, Manh (write) …………………………………….to me twice a month.

  46. What she says (be)…………………………… true.

  47. Where she (buy) ……………………………….. her breakfast every morning?

  48. Bi often (not phone) ………………………………to me.

  49. Mrs.Green always (take) ………….a bus to work. But now she (drive) ……………………..to work.

  50. Look! The ball (fall) ……………………… down.

  51. He usually (water) …………………………..the trees in the morning.

  52. She (not listen) ………………………….. to the radio now.

  53. The sun (rise) ………………..in the East and (set) …………………in the West.

  54. He (play) ……………………….table tennis at the moment.

  55. Mo and Nguyen (sing) ………………………the same song now.

  56. They always (make) ………………………..noise in the class.

  57. Hung often (not go) ……………………….camping in the summer.

  58. Hanh (not read)………………………….. with the friends at the moment.

  59. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

  60. What you (listen) ………………………on the radio?

  61. Listen! Someone (cry)………………………..

  62. Kien and Tuyen (be)……………. good students.

  63. She (go) …………………..to work by bus tomorrow.

  64. You (see) ………………………….the doctor next week?

  65. Mai and Nam (go)………………………… to the movie theater tomorrow evening.

  66. They (plant)…………………………. trees a long this street next month.

  67. He (write) ………………………………to his friend next week.

  68. They (not be)………………………. doctors.

  69. He often (pick)……………… his friend up at the train way station morning.

  70. He (watch)………………… a romantic film on TV this evening.

  71. You often (do) ……………………………your homework in the evening?

  72. I (read) ………………………an interesing novel at the moment.

  73. You usually (watch)……………………… TV in the evening?

  74. They always (talk) ……………………….to each other in the weekend.

  75. They (play) ……………………………soccer at the moment.

  76. She often (not go) ……………………..(shop) …………………on weekend.

  77. They (not be) ……………………….classmates.

  78. He (be) ……………………..your father?

  79. She (listen) …………………………..to music now?

  80. Thanh and Hung (read) ……………………….a wonderful story at the moment.

  81. Mai and Hang (not play) ………………………the game at the moment.

  82. I often (wash)…………………….. my clothes.

  83. She (not be)………………………….. at home now.

  84. You often (write) ………………………………to your friend?

  85. Mr.Mai (water) …………………………….the plant evey morning.

  86. We (meet) ……………………………each other twice a month.

  87. He (listen) …………………………………to the telephone at the moment.

  88. They always (not go) ……………………………..to the school by train.

  89. He (drink) …………………………..beer at the bar at the moment.

  90. They usually (sing) …………………………..in the early morning.

  91. Mi and Thanh (talk) ……………………………..on the telephone now?

  92. They (plant)………………………… trees in the early year.

  93. He (not study)………………………. Math at the moment.

  94. She (play) …………………………..badminton every afternoon?

  95. They sometimes (do)…………………………. morning exersices at 5.30.

  96. Thanh and I (be) …………………………at home now.

  97. Hung (run) …………………………………..about 5 km every morning.

  98. Hung and Minh sometimes (meet) …………………………………………….each other?

  99. Every evening, she (jog) …………………………………..about 3 km.

  100. He always (drive) ……………..his car to work. But now, he (ride) …………his motorbike to work.

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • VI Write in full words

  1 I am ( tall ) than my friends

  2 The Mekong River is ( long ) than the Red River

  3 Mexico city is the ( big ) city in the world

  4 Ho Chi Minh city is ( big ) than Hanoi

  5 The Great Wall of China is the world 's ( long ) structure

  6 Sears Tower is Chicago is ( short ) than Petronas Twin Towers

  7 Mount Everest is ( high ) than the Phanxipang

  8 The ( high ) mountain in the world is Mount Everest

  9 My sister is (pretty) than hers

  10 This English - Vietnamese dictionary is the ( thick ) of all these books

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • I) Supply the correct tense form of the verbs in brackets. Then change into negative and interrogative forms.

  1. The Pikes (move) to London since 2002

  2. The students (play) badminton at the moment

  3. Mai's sister (buy) some new story books yesterday

  4. The children usually (visit) their grandparents at weekends

  5. Ba and Phong (know) each other quite well for years.

  6. The Brown (travel) to Asia many times.

  7. Phong (make) a book report for this group next week.

  8. The phone (ring) at midnight last Sunday.

  9. That film (show) on television last month.

  10. People (speak) English in India long time ago.

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • Football is a popular sport game . Football is a team games and it's last about 90 minutes . Each team must have 11 player . We must play this game on a large playground or a big stadium. all equipment we need is a ball . We just kick the ball over the another team . The team has more scores will be the winner . I really like football because it make me feel stronger , healthy .

  ( Bài này có lỗi sai ko ạ . Mn chỉ em vs )

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • VIII. Đặt câu hỏi cho phần gạch dưới trong các câu trả lời sau (2.0 diểm)

  1. They sometimes go sailing in the fall ..............................................................................................................

  2. The weather is cool and wet now in London....................................................................................................

  3. The Great Wall of China is over 6,000 kilometers long...................................................................................

  4. She walks to school every day..........................................................................................................................

  5. The man in the car is our new teacher...............................................................................................................

  6. We are having bread and milk for breakfast......................................................................................................

  7. There are ten boys and nineteen girls in our class.............................................................................................

  8. My brother gets up at a quarter to six................................................................................................................

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)