Viết câu hoàn chỉnh dựa vào những từ gợi ý

bởi Phan Thị Trinh 26/07/2018

Dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh

1. What /you/do/spring

2.we/volleyball/friends

3. What/ weather/ like/ your coutry

4. It/often/hot/summer

5.what/you/do/when/cold

6. We/stay/home/listen/music

7. You/watch/television/when/you/free time

8. When/it/warm/we/often/jogging

Câu trả lời (5)

 • 1. What /you/do/spring

  => What do you often do in the spring?

  2.we/volleyball/friends

  => We are playing volleyball with our friends.

  3. What/ weather/ like/ your coutry

  => What is the weather like in your country?

  4. It/often/hot/summer

  => It is often hot in the summer.

  5.what/you/do/when/cold

  => What do you often do when it is cold?

  6. We/stay/home/listen/music

  => We are staying at home and listening to music.

  7. You/watch/television/when/you/free time

  => You watch television when you have free time.

  8. When/it/warm/we/often/jogging

  => When it is warm, we often go jogging.

  bởi thu hảo 27/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, What do you do in spring

  2, We play volleyball with our friends

  bởi Tuyền Khúc 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. What do you do in spring?

  2. We are playing volleyball with friends.

  3. What is the weather like in your country?

  4. It is often hot in the summer.

  5. What do you do when it cold?

  6. We often stay home and listen to music.

  7. Do you watch television when you have free time?

  8. When it is warm, we often go jogging.

  bởi Thắng Phạm 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bánh Mì

  Nowadays, Children's education (1)....... very fast. In the past, teachers made children sit still for hours. They made them remember all sorts of things. In other words, the children had to go on repeating things(2)...... they knew them " by heart".

  Today many teachers wonder if it is possible(3)......... children to learn all things. They(4)........ that you can only help them, you must let children learn and discover things for(5)...........

  1. A.changes B.changed C.is changing D.have change

  2. A.during B.since C.for D.until

  3. A.make B.made C.to make D.making

  4. A.say B.told C.speak D.talk

  5. A.they B.it C.itself D.themselves

 • Lê Gia Bảo

  Có ai cho mình bài văn tả bố,mẹ,anh,chị ông,bà ko

  Nhớ là tả tất cả các người trên đó

  Viết đi mình tick cho!

 • Nguyễn Vân

  viết về căn phòng điên rồ mà em tưởng tượng ( tựa như bài crazy house hotel )

 • Tay Thu

  I. Choose the work that has the underlined part pronounced differently from the others :

  1. A. robot B. go C.no D.not

  2. A machine B.cheap C.watch D.children

  3. A.stand B.hand C. father D.apple

  4. A.living B.wireless C. hi-tech D.nice

  5. A. ask B.plastic C.back D.grandparent

  6. A. hear B.marbles C.stars D.solar

  7.A.hear B.clear C. bear D.fear

 • Lê Viết Khánh

  sử dụng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh

  1 homework/do/every night/.

  2 she/look/after/by me/since/she/born/.

  3 you/repair/computer/yet/.

  4 house/repair/last/Tet/.