ON
YOMEDIA
VIDEO

translate this letter into Vietnamese?

đọc hết nhaa..... Bức thư này là dành cho bạn.Hãy cố gắng đọc hết,rất đáng giá đấy. Phật nói" Tối hôm qua ta sai một Thiên thần đến chăm sóc cho con,nhưng Thiên thần đó lại quay trở về. Ta hỏi nó "tại sao lại quay trở về" , Thiên thần đó trả lời "Thiên thần thì không cần Thiên thần tới chăm sóc".Bên cạnh con tổng cộng có 32 Thiên thần trong đó có 20 Thiên thần đang ngồi cầu nguyện, 11 Thiên thần đang đọc kinh còn có 1 Thiên thần đang ngồi đọc bức thư này.Phật đã nhìn thấy được những nỗ lực phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn trong cs của con, và Phật nói rằng tất cả mọi khó khăn gian khổ đã qua đi, chẳng bao lâu nữa con sẽ đón nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Nếu bạn tin vào Nhân quả thì bạn hãy chuyển bức thư này đến cho 20 người bạn của bạn, bao gồm cả tôi....Nếu bạn không gửi bức thư này lại cho tôi,thế thì tôi nghĩ bạn chẳng xem tôi là bạn.Chỉ cần bạn nhận lại đc 5 bức thư này, thì tất cả những ng mà bạn yêu quý sẽ mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ...Đây ko phải là trò đùa,hãy mang bức thư này gửi đi,đừng xem nhẹ nó. Bây giờ bạn đang làm 1 cuộc khảo nghiệm,và tối nay Phật sẽ giúp bạn giải quyết 2 sự việc lớn nhất trong cuộc đời bạn.Nếu như bạn tin vào Phật pháp, và đem gửi bức thư này đi,thì ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của bạn.Trong vòng 20 phút hãy gửi bức thư này đến cho 20 ng bạn của bạn. Rất đơn giản chứ ko hề khó khăn như bạn nghĩ...Bất luận ai là ng gửi cho bạn bức thư này,thì chắc chắn 1 điều là ng ấy rất quan tâm tới bạn. Cầu mong cho bạn hạnh phúc, một đời bình an!

Dịch ra tiếng anh hộ mình nha :) :)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • This letter is for you. Try to read it, it's worth it. Buddha said, "Last night I sent an angel to take care of you, but the angel returned, and I asked him," Why come back? "The angel replied," Angel does not need Heaven. "There are 32 angels, 20 of whom are sitting in prayer, and 11 angels are reciting prayers. There is also an angel reading this letter. Try to overcome all difficulties in your child, and the Buddha says that all hardships are over, and soon you will be happy and happy. Please send this letter to your 20 friends, including me .... If you do not send this letter back to me, then I do not think you are mistaken. i just got back from you 5 letters, all the people you love will give you some fun ... this is not a joke, take this letter Do not take it lightly. Now you are doing a test, and tonight, the Buddha will help you solve the two biggest problems in your life. If you believe in the Dharma, and send this letter Go ahead, tomorrow will be the most beautiful day in your life. Within 20 minutes send this letter to your 20 friends. Very simple, not as hard as you think ... Anyone who is sending you this letter, then surely one thing he is very interested in you. May you be happy, a lifetime of peace!

  chúc bạn học tốt!thanghoa

    bởi Vũ Đức Thịnh 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Transtale to English:

  This letter is for you. Try to read it all, it is worth it. Buddha said, "Last night I sent an Angel to take care of you, but that Angel came back. I asked him" why come back ", that angel answered" An angel doesn't need God. I have a total of 32 Angels, including 20 Angels who are praying, 11 Angels are reciting sutras, and 1 Angel is sitting reading this letter. Buddha has seen these. strive to overcome all the difficulties in your life, and Buddha says that all the hardships have passed, and soon you will receive happiness and joy. then please give this letter to 20 of your friends, including me .... If you don't send this letter back to me, then I think you won't see me I am you. As long as you receive these 5 letters, all the people you love will bring you unexpected joys ... This is not a joke, please bring this letter to you. Go, don't take it lightly Now you're doing an experiment, and tonight Buddha will help you solve the two biggest things in your life. If you believe in Buddhism, and send this letter go, tomorrow will be the best day of your life. Within 20 minutes, send this letter to 20 of your friends. Very simple but not as difficult as you think ... No matter who is sending you this letter, one thing is for sure that he cares for you. May you be happy, a life of peace!

  Nguồn: google dịch

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 09/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài mk đã khoanh đómk cần gấp mơn trc ạ

  28/05/2020 |   3 Trả lời

 • Trả lời giúp mk nhanh nhé

  Put the verb in brackets with can/could:

  1.When I was five,I(not swim).............

  2.He (not do).................that exercise, it is too difficult.

  3.You (walk)..................through this street to the post office.

  4.I was feeling sick yesterday.I(not eat)...................anything

  5.Students in this class (speak)...............and write English well.

  6.The outside is very noisy, I (not talk) .......................on the phone.

  18/09/2018 |   6 Trả lời

 • Read and complete.

  humorous, are,MC,on,news,both,comedy,cartoon,favorite

  there ______________ a lot of cable television channel today.people also produce numerous interesting program to entertain people.the _____________ program tells us what is happening around the world.the _____________ makes us laugh and relax after long working hours.the____________ has cute character.some program can__________ educate and entertain young childern such as 'let's learn_________ VTV2.my________ program is the game show' who's a millionaire?'.My favorite ___________is xuanbac.he is very______.

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Read the converation between four students: Linda, Kate, Steve and Jack. Then answer Yes or No to the questions.

  Linda: What’s your new bedroom like, Kate?

  Kate: It’s not very big. But it’s really nice!

  Steve: Are there any good posters?

  Kate: Yes, a Coldplay poster and…

  Jack: Coldplay? Who are they?

  Steve: Oh, come on, Jack! They’re really famous!

  Kate: And there is a nice big wardrobe, too.

  Jack: Is there a bookshelf?

  Kate: Yes, there is. It’s next to the bed. It’s small, but there aren’t a lot of books in my room!

  Linda: Is there a light for reading in bed?

  Kate: No, there isn’t.

  Steve: What else is there?

  Kate: Well, there are blue curtains, two blue chairs and a desk. On the desk there’s a…

  Jack: Computer?

  Kate: Yes, and there is a DVD player in it!

  Linda: Great! Can we watch some DVDs at your place?

  Kate: Sure. Let’s get Steve”s Coldplay DVDs!

  Steve: Ok!

  1. Is Kate’s new bedroom big? _______

  2. Are Coldplay famous? _______

  3. Is Kate’s bookshelf big? _______

  4. Are her curtains green? _______

  5. Is there a Coldplay poster in her room? _______

  6. Is there a wardrobe in her room? _______

  7. Are there a lot of books in her room? _______

  8. Is there a DVD player in her computer? _______

  21/08/2019 |   2 Trả lời

 • Odd one out

  1. a. City b. Town c. Flat d. Province

  2. a. House b. Far c. Near d. Modern

  3. a. Lane b. Street c. Stream d. Avenue

  21/08/2019 |   6 Trả lời

 • It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) ……. at Jane’s birthday party. Jane (2. wear) ……. a beautiful long dress and (3. stand) ……. next to her boyfriend. Some guests (4. drink) ……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) ……. in the middle of the room. Most people (6. sit) ……. on chairs, (7. enjoy) ……. foods and (8. chat)……. with one another. We often (9. go) ……. to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) ……. well and (11. travel) ……. by taxi. Parties never (12. make) ……. us bored because we like them.

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • She ................................ to visit her mother

  a : have b : must cc : do d : has

  24/08/2019 |   5 Trả lời

 • does your house have 4 bedrooms?

  ->Are there .......

  the desk is behind the chairs.

  ->The chairs.......

  my favourite subject is music.

  ->I like.......

  There are two fridges , a table , four chairs in thuong's kitchen.

  ->Thuong's kitchen..........

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • IV. Read and answer (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau):

  We had the Teacher's Day last month. There were many teachers and students in the schoolyard. Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some played football. Everyone enjoyed it very much.

  1. When did they have the Teacher's Day?

  ...................................................................

  2. Where were the teachers and students?

  ...................................................................

  3. What did the students do?

  ...................................................................

  4. Does everyone like the festival?

  ......................................................

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • complete the sentences use yhe correct forms of the words

  village tower address floor city

  1 his................... ís 187b, giang vo street

  2. ha noi and ho chi minh city are two big................ in the country

  3. I live on the fourth.......... of a tower.

  4. thể are two tall............... in my street

  5 my granparents live in a samll......... in the countrysede.

  giúp em nha mấy chị giỏi tiếng anh mai thằng em của em phải đi học rùi

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • Which is correct?

  - Vung Tau is boreder/more bored than Nha Trang

  28/08/2019 |   4 Trả lời

 • Cho mình hỏi:

  be sure sb (not) do sth

  thì viết lại bằng mẫu câu gì ạ?

  29/08/2019 |   2 Trả lời

 • Viết 3 câu điều kiện loại 3 trong tiếng anh trong đó 1 câu theo dạng if only, 2 câu theo dạng i wish

  29/08/2019 |   2 Trả lời

 • 1. Is this the newest computer you have?

  Do you...?...

  2. He is a slower and more careful driver than I am.

  He drives............

  3. Tim’s father has more vacations than Hoa’s father.

  Hoa’s father..........

  4. Mai drinks more milk than her brother .

  Mai’s brother drinks..........

  5. The teachers have more vacations than the workers

  The workers have............

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • Give the correct from of the words given to complete the sentence

  1. Go Green is a non-profit....................that protects the environment. (organise)

  2. Many people were made................after the flood. (home)

  3. We talked to and sang for the....................people at a nursing home.(old)

  4. the campaign.......................people to recycle glass, cans and paper.(courage)

  5. The children volunteered to clean up their................... and local area( neighbour)

  6. there are many kinds of .............. pollution such as air pollution, land pollution and water pollution(environment)

  7. We've....................books and clothes to the children in remote areas.(donation)

  8. The programme was................to both the community and individuals(benefit)

  9. We've worked together for several months to provide good facilities for............... people.(able)

  10. this project has been funded by .......................contributions.(volunteer)

  GIÚP MK MHA!

  CÁM ƠN NHIỀU!

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • -1. Completethe sentences. Use am/is/are + one of hese verbs:

  - My brother .......... in his office now.

  - Look! A boy ......... in the river.

  - Where is your name? In the kitcken, she ...... he meal

  - Lan ........ her hair.

  - They do .......... for the bus.

  - the girl ........ an is ice cream.

  - the workers ............ to work by bus.

  - Some birds ....... tthe sky.

  - Look! Hoa .......... to school with her new friends

  2.Write five sentences telling what you and your friends are doing now:

  VD: I'm listening to my teacher

  Hoa is talking with Nam

  -

  -

  -

  -

  -

  3.Fill in the blanks with the correct form of the verb from the box:

  (UN) LOAD ; COPY ; CORRECT ; TAKE

  - Mai isn't working now. she is ........her friend's work
  - My father is still in his class now. He is .......... his student's assignments.

  - The farmer are ............ rice from a big truck

  - Her mother is.............. her younger sister to schoool now

  - The workers are ......... the truck wuth motorbike


  05/09/2019 |   1 Trả lời

 • đọc hết nhaa..... Bức thư này là dành cho bạn.Hãy cố gắng đọc hết,rất đáng giá đấy. Phật nói" Tối hôm qua ta sai một Thiên thần đến chăm sóc cho con,nhưng Thiên thần đó lại quay trở về. Ta hỏi nó "tại sao lại quay trở về" , Thiên thần đó trả lời "Thiên thần thì không cần Thiên thần tới chăm sóc".Bên cạnh con tổng cộng có 32 Thiên thần trong đó có 20 Thiên thần đang ngồi cầu nguyện, 11 Thiên thần đang đọc kinh còn có 1 Thiên thần đang ngồi đọc bức thư này.Phật đã nhìn thấy được những nỗ lực phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn trong cs của con, và Phật nói rằng tất cả mọi khó khăn gian khổ đã qua đi, chẳng bao lâu nữa con sẽ đón nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Nếu bạn tin vào Nhân quả thì bạn hãy chuyển bức thư này đến cho 20 người bạn của bạn, bao gồm cả tôi....Nếu bạn không gửi bức thư này lại cho tôi,thế thì tôi nghĩ bạn chẳng xem tôi là bạn.Chỉ cần bạn nhận lại đc 5 bức thư này, thì tất cả những ng mà bạn yêu quý sẽ mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ...Đây ko phải là trò đùa,hãy mang bức thư này gửi đi,đừng xem nhẹ nó. Bây giờ bạn đang làm 1 cuộc khảo nghiệm,và tối nay Phật sẽ giúp bạn giải quyết 2 sự việc lớn nhất trong cuộc đời bạn.Nếu như bạn tin vào Phật pháp, và đem gửi bức thư này đi,thì ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của bạn.Trong vòng 20 phút hãy gửi bức thư này đến cho 20 ng bạn của bạn. Rất đơn giản chứ ko hề khó khăn như bạn nghĩ...Bất luận ai là ng gửi cho bạn bức thư này,thì chắc chắn 1 điều là ng ấy rất quan tâm tới bạn. Cầu mong cho bạn hạnh phúc, một đời bình an!

  Dịch ra tiếng anh hộ mình nha :) :)

  05/09/2019 |   3 Trả lời

 • put the verbs into the past form

  1.What......................... Lan (study).................................2 years ago?

  -She (study)........................... English

  2................................ you (go)........................... to school yesterday?

  3.My father (buy).................................................. me a new book yesterday

  4.I (not eat)........................................... meat in 2016

  5.He (see).................................. that film last night

  05/09/2019 |   1 Trả lời

 • Quá khứ đơn

  1. What you ( do ) ................ at 8p.m yesterday?

  2. Last Sunday, while I ( read ) ................ a book , the phone rang.

  3. When she arrived, we ( have ) .................... dinner.

  4. I ( sit ) ................. while Nick ( watch ) ....................TV.

  5. You ( cook ) ............... when she called?

  06/09/2019 |   2 Trả lời

 • 1,what is your weight?

  =How..............?

  2,What was wrong with you?

  =What.............?

  3,How tall is he?

  =What..............?

  4,What is the height of the house?

  =How..................?

  06/09/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1