ADMICRO

Tìm lỗi và sửa: Nam is a boy short

Hãy chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng : 

Nam is a boy short.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hãy chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng : 

  Nam is a boy short.

  + boy short => short boy .

    bởi Nguyễn Nguyễn 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Where is Peter from?

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Chọn các đề dưới đây:

  1. Talk about your school.

  2. Tell about your friend.

  3. Talk about your dreams.

  4. Talk about your dream house.

  5. Talk about your favorite subjects.

  6. Since the recess.

  7. Tell about your family.

  8. Since the character of your favorite cartoons

   04/03/2019 |   1 Trả lời

  1. Fill in the missing words.

   a) I _ Thanh.

   b) She _ Ngoc.

   c) We _ fine. Thank you.

   d) My name _ Hang.

   e) I _ Twelve years old.

   10/11/2019 |   3 Trả lời

  2. 1) dựa vào các từ cho sẵn và viết thành câu hoàn chỉnh:

   I / visit / Bana Hills / last summer .

   They / go / skiing / 3 months ago

   Nam / do homework / at the moment

   2) Viết lại câu có ý nghĩa tương tự

   1. My favorite room in my house is the living room

   --> I like .......................................................

   2. Why we don't go to Sa Huynh Coffee tonight ?

   --> How about ..............................................

   3. Don't talk too much in the class.

   --> You mustn't ............................................

    

   28/02/2019 |   1 Trả lời

  3. Complete the dialogues.

   a) Ba :      Hello, Mr. Minh.

                     This _ _

   Mr. Minh : Hello, Nam. How _ are you?

   Nam :        I _ eleven

    

   b) Phong : Hello, _ _.

                      _ _ _.

   Miss Nhi :Hello _. How _ _ _ ?

   Thanh :    _ _ twelve _ _.

    

   c)Linh :  Hi. _ _ Linh.

   Phong : _, Linh. I'm _. _ old _ _?

   Linh :     _ _ fifteen _ _.

    

   d) Minh :     Good _, _ Hoa.

   Miss Hoa : Good ,_. How _ _?

   Minh :         _ _ fine, _ you.

                      Miss Hoa, _ _ Lan Anh.

   Miss Hoa : Hello, _ _. How _ _ you?

   Lan Anh :   I _ nine _ _.

    

   e) Children : _ afternoon, Mr. Tan.

   Mr. Tan :       _ _, children. _ _ you?

   Children :     _ _ _. _ you.

                        Mr. Tan, _ _ Long.

   Mr. Tan :      Oh. Hello, Long. How _ _ _?

   Long :          _ _ eleven _ _.

    

   10/11/2019 |   2 Trả lời

  4. Cho dạng số nhiều của của các từ sau:

   Foot:..............................

   Person;.........................

   Child:.........................

   Fish:......................

   Sheep:..............................

   Woman:.........................

   Man:................

   Ox:........................

   Tooth:.........................

   Flamingo:.......................

    

   01/03/2019 |   1 Trả lời

  5. Insert the correct form of the words in bracket

   1.The boy has                        in solving the exercise  (differ)

   2.What is the               of the lake(deep)

   3.He is a                 writer(fame)

   4.Quang is a                   friend.He often gives                            to others(help)

   5.My sister like going                 a lot(shop)

   6.This woman has very little                      (school)

   7.He is a post             (office)

   8.Water id                      liquid(color)

   Help me plz!!!

   10/11/2019 |   1 Trả lời

  6. Chuyển các câu sau sang dạng số nhiều:

   1. He is an architect: ...................................

   2. That is a telephone:..............................

   3. I am a traslator:...........................

   4. It is a bookcase:.........................

   5. I have a brother:.........................

   6. An enginneer works in a company:.................................

   7. There is a stool in the garden:...........................

   8. He has a good caracter:........................

   9. What is that? That is a bookshelf:.............................

    10. It is a fork? No, is isn't:...............................

   Giúp nha

   28/02/2019 |   1 Trả lời

  7. viet cau sd tu goi y

   1. They/have/watch/surf/the Internet/future

   2.We/have/robot/look after/children/in 2030

   3. If/you/reuse/used things/environment/be greener

   4. If/we/use/recycled paper/we/save/trees

   5. Rubbish/cause/polluting problems/if/we/not/put/it/rubbish bins.

    

   28/02/2019 |   1 Trả lời

  8. for/do/usually /go/holidays /you/where?

    

    

    

   01/03/2019 |   1 Trả lời

   

  YOMEDIA
  1=>1
  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
        [banner_picture2] => 
        [banner_picture3] => 
        [banner_picture4] => 
        [banner_picture5] => 
        [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
        [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
        [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
        [banner_embed] => 
        [banner_date] => 
        [banner_time] => 
      )
  
  )