ADMICRO

Thì hiện tại đơn là gì?

thì hiện tại đơn là gì?

thì hiện tại tiếp diễn là gì?

thì hiện tại gì nữa nhỉ ? wen béng mất hjhjleuleu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • Trước tiên là Thì hiện tại đơn:

  Cấu trúc:

  Câu khẳng định

  - S + V + (O)

  Ghi chú:
  S: Chủ ngữ
  V: động từ
  O: tân ngữ

  Chú ý:
  Nếu chủ ngữ của của câu thuộc ngôi thứ 3 số ít thì chúng ta 
  thêm 's' hay 'es' vào sau động từ.

  Ví dụ:

  • They drive to the office every day.
  • Water freezes at 0° C or 32° F.

  Câu phủ định

  - S + do not/don't + V + (O) 
  - S + does not/doen't + V + (O)

  Ví dụ:

  • They don't ever agree with us.
  • She doesn't want you to do it.

  Câu nghi vấn

  - (Từ để hỏi +) Do/does + S + V + (O)? 
  - (Từ để hỏi +) Don't/doesn't + S + V + (O)? 
  - (Từ để hỏi +) Do/does S + not + V + (O)?

  Ví dụ:

  • Do you understand what I am trying to say?
  • What does this expression mean?​

  - Tiếp theo là thì hiện tại tiếp diễn:

  Cấu trúc:

  • Câu khẳng định

   - S + be (am/is/are) + V-ing + (O)

   Ghi chú:
   S: Chủ ngữ
   V: động từ
   O: tân ngữ

   Ví dụ:

  • He's thinking about leaving his job.
  • They're considering making an appeal against the judgment.
  • Câu phủ định

   - S + be-not + V-ing + (O)

   Ví dụ:

  • I'm not looking. My eyes are closed tightly.
  • They aren't arriving until Tuesday.
  • Câu nghi vấn

   - (Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

   Ví dụ:

  • Who is Kate talking to on the phone?
  • Isn't he coming to the dinner?

  - Cuối cùng là thì hiện tại hoàn thành:

  Cấu trúc
  Câu khẳng định
  -  S+ have/has + V3 + (O)
  * Ghi chú:
  S: Chủ ngữ
  V: Động từ
  O: Tân ngữ
  Ví dụ:
  I have spoken to him.
  I've been at this school for 10 years.
  Câu phủ định
  - S+ have not/has not + V3 + (O)
  - S+ haven't/hasn't+ V3 + (O)
  Ví dụ:
  I haven't spoken to him yet.
  I haven't ever been to Argentina.
  Câu nghi vấn
  - (Từ để hỏi) + have/has + S+ V3 + (O)?
  Ví dụ:
  Have you spoken to him yet?
  How long have you been at this school?

  TICK CÂU NÀY CHO MÌNH LUÔN NHA

    bởi Hoàng Phương 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hoàn tất mẫu đối thoại sau .

  Như : Hi, ............... name .................. ..................

  Yến : Hi, I'm ................... . ..................... are ................. ?

  Như : I'm fine, ................. you. And ................... ?

  Yến : ....................., thanks.

  ------------------------------------------Phần B--------------------------------

  B                                    Good morning

  1. Hãy cho các câu chào thích hợp với các giờ.

  Ex : 6 : 00 a.m                   Good morning

  1. 13 : 00 p.m : ...................                       3. 18 : 00 p.m : .................

  2. 10 : 00 a.m : ...................                       4. 21 : 00 p.m : ..................

  2. Tìm từ không cùng loại với các từ còn lại .

  Ex : morning              thanks                     evening                afternoon

  1. hi                        hello                    goodbye                      good afternoon

  2. good night                 good morning                   goodbye                       bye

  3. good evening                    good morning                 hello                          fine

  3. Viết các câu trả lời.

  1. Angel : Good morning, Miss Hanah.

  Miss Hanah : ......................................

  2. Teacher : Goodbye, children.

  Children : ...................................

  3. Mr Sunny : How are you ?

  Children : ..........................

  4. Devil : Hi, Demon. How are you ?

  Demon : ...................................

  ----------------------------------------Hết phần 1-----------------------------

  Sorry các bạn. Hình như mình thấy câu 3 mấy cái tên hơi khác người nhưng trong đề của mình nó ghi như vậy. gianroi

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • The [student] ................. are doing the excercise now

  28/02/2019 |   3 Trả lời

 • Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong các câu sau :
  - Why do you want to go to the sweet shop?

  - They want to go to the zoo to see the animals.
   

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • Chọn đáp án đúng nhất:

  1) We should open all the windows,so we don't ___________ use air-conditioners.

  A. have          B. have to          C. needn't          D.need

  2) Plant more trees in the schoolyard because they will provide shade and _______ the atmosphere fresher.

  A. do              B. make             C. have              D. use

  3) Our dream house will use only solar energy so that we can make the ________ clean and green.

  A. nature        B. environment  C. kitchen          D. home

  4) Many products are now helping you ________ your energy bills.

  A. reduce       B. reuse             C. recycle          D. cut down

  5) It takes a lot of energy to keep food cool, so don't ________ the fridge door open or putting hot things inside.

  A. make         B. have              C. leave             D. stop

  6) Future house will have hi-tech ______ rooms for all of the family members.

  A. read          B. to read           C. reading          D. to reading

  7) Our house will use the sun or the wind _______ electricity.

  A. to have     B. to do              C. to make          D. to give

  8) In the future, cars might use energy from ___________

  A. gas          B. water              C. oil                   D. power

  9) Our dream house will be located ______ the sea.

  A. on           B. at                     C. in                   D. between

  10) Don't ____________ old things because perhaps you will need them later.

  A. throw      B. throw away      C. throwing        D. throwing away

  11) __________ causes many breathing problems.

  A. Fresh air    B.Fresher air    C. Polluting air   D. Polluted air

  12) We won't use CD players because we will have smart watches that _____ music.

  A. play          B. plays              C. hear               D. listen to

  13) If you eat ______ fast food ,you will be fatter easily.

  A. very          B. very much      C. too much       D. most 

   

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1   He   ...................  tall   and thin   (  is  , are   , am   , has  )

  2   Mai  ............ her  uniform  on Mondays anh Saturday    ( wear   ,   wears  , is  wearing  )

  3    Look   ! The girls   ................ in the schoolyard     ( skips    , skip    , is skipping )

  4    the dog is   .....................  the pillow   ( front of   , next      , behind  )

  5     There  ............. a table  and four chairs in the middle  of the room (   is     , are    ,  has  )

  6     Mina is very  .....................  She likes to  draw picture  . She alway has lots  of new ideas (  talkative      , kind    ,  creative  )

   

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 •  

  Fill in each blank in the sentences with one hobby or one verb from the box below.

  Hobbies                       Action Verds

  listen to music               listen

  gardening                      plant

  fishing                             catch

  painting                          swim

  swimming                       paint

  1. I like............. There is a pool near my house, so i go there four times a week and..............It's fun because you can play in the water and keep fit at the same time.

  2. I always.........to Ngoc's songs. I love the sweet melodies. At home i have to use my headphones because my parents don't like loud noise........is my favourite hobby.

  3. I love being outdoors with the trees and flowers.

  There is a smaill garden behing my house. I............flowers and vegetables there. I like.......a lot 

  4. My father and I share the same hobby. At weekends, we usually go to a small lake in Ha Tay. It's exciting when you can...............some fish for dinner. We love.........!

  Giúp mk với ạ ! Mk đg cần rất gấp. Cảm ơn mấy bạn nhìu !

   

  10/11/2019 |   4 Trả lời

 • Chọn từ có cách phát âm khác

  1.A habit                      B. play                             C. active                               D. understand

  2.A clear                      B. dear                            C hear                                  D. pear

   

   

  01/03/2019 |   3 Trả lời

 • I  viết lại câu sao  cho nghĩa ko thay đổi

  1         this book  is more expensive than that one    =>  that book is  .........................................................................

  2         how long have you  played  soccer ? =>  when  ...........................................................................

  3         peter  enjoys  listening to music  =>     peter  is ....................................................................

  4         my sister  types  skillfully  => my sister is .................................................................

  5         they spend 2 hours  cleaning  the windows  =>  It takes  .............................................................................................

  II  chia động từ trong ngoặc     

  1      when he  was  young  , he  ( speak ) ... English well

  2       she ask  me ( take )  .... her to the zoo

  3       Nam just (  fishing )  ...... his homework

  4     If  we plant more trees , the  air ( not be ) ... so polluted

  5       Mrs  Hoa ( watch )  ...  television  three times a day

   

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Lấy ví dụ cho nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • Lấy ví dụ cho bỏ “e” rồi thêm “-ing”.

  28/02/2019 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)