ON
YOMEDIA
VIDEO

Phân biệt sự khác nhau giữa Đại từ nhân xưng là chủ ngữ và Đại từ nhân xưng làm tân ngữ

Phân biệt sự khác nhau giữa " Đại từ nhân xưng " là chủ ngữ và " Đại từ nhân xưng" làm tân ngữ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 •   Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc đứng sau động từ tobe, đằng sau các phó từ so sánh như than, as, that...

  Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ hoặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu
  một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là
  chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đối tượng nhận sự tác động
  của hành động.

    bởi Hoàng Ngọc Bảo 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Công thức câu bị động là gì vậy các cậu

  01/03/2019 |   2 Trả lời

 • Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân:
  1. A: .......... ? 
      B: This is Mr . Trung ' s house.
  2. A: .......... ?
      B: Our school is in Da Son commune.
  3. A: .......... ? 
      B: Peter is my new friend.
  4. A: .......... ? 
      B: My favourite food is chicken.

  5. A: .......... ?
      B: His favourite subject is English.
  6. A: .......... ?
      B: Mr . Binh is an engineer.
  7. A: .......... ?
      B: It is cool and windy to day.
  8. A: .......... ?
      B: Peter is good at Physics.
  9. A: .......... ?
      B: Our classroom is on the second floor.
  10. A: .......... ?
        B: Hung ' s mother is a farmer.
  11. A: .......... ?
        B: My favourite season is spring.
  12. A: .......... ?
        B: Tuan ' s grandmother is 80 years old.


   

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Translations into English:

  Working at the famous hospital

  Writing articles

  Book tells the physician Ho

  Crowded street

  After the district market

  After 20 minutes there will be rice

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1:Viết 1 đoạn văn(30 đến 35 câu) kể về bố em đang tưới cây bằng Tiếng Anh

  2:Viết 1 đoạn văn(9 đến 20 câu) kể về mẹ em đang nấu ăn bằng Tiếng Anh

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • Put the verbs in brackets into the correct tense:
  23. There (be) ……………………………… an English class in this room tomorrow evening.
  24. They (paint) ………………………………………………… the school gate when we came.
  25. They (build) ………………………………………… a new school in this area next year.
  26. My brother (work) …………………………………………… in this factory for many years.
  27. The children (play) ………………………………………… soccer at 4 o’clock yesterday.
  28. I (see) ………………………………………………… Nga at the bus stop every morning.
  29. What you (do) ………………………………………………………… last night?
  30. It (be) ……………………….…..often hot in the summer.
  31. My mother went to the supermarket yesterday, but she (not buy) ……….………. anything.
  32. Nam and Ba (play) ……………………………. soccer at present.
  33. My family (go) ………………….…………. Da Lat next summer.
  34. I’d like (tell) ……………..………… you something about my family.
  35. She needs (eat) ………….…………. a lot of vegetables and fruit.
  36. Please don’t make so much noise. I (study)……………………………..
  37. The water (boil) ……………………………at 100 degrees Celsius.
  38. Look! Somebody (climb) ……………………up that tree over there.
  39. I (not see) ……………………………………her since last week.
  40. How long you (know) …………………………………. Tom?
  41. Hoa (burn) ……………………her hand when she (cook) ………………..……. The dinner.
  42. While we (cross) ……………….….the street, the policeman (shout) …………..…….at us.
  43. What you (do) ………………………………at this time yesterday?
  44. I hope it (not rain) ……………………

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Cho dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc:

  Well,the place looks (clean).........now. 

  Đáp án:

  Well,the place looks (clean)....the cleanest.....now. 

  Dịch: Tốt, nơi này trông có vẻ sạch nhất bây giờ.

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • các bạn giúp mình viết 1 bài viết tiếng anh về bố của mình được ko ?(khoảng 150 từ)

  Thank you very so much!!!   ^_^

  01/03/2019 |   2 Trả lời

 • 1/ It (rain).............................. heavily now. You should (stay)........................... at home and (read) .................................books.

  2/ What are you (do) ................................................at the moment?

  - I (write) ........................................an essay.. .

  3/ Where Lan and Ba (go) .....................tomorrow? They (visit) ......................the Museum.

  4/ You (have) ........................................................................Geography next Friday.

  5/ What about (play) ....................................a game of chess?

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Dấu hiệu nhận biết câu thuộc thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn là gì

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • Bài tập này tập trung vào hai thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn dùng xen kẽ lẫn nhau. Các bn hãy cố luyện tập để nhận ra câu nào thuộc thì hiện tại đơn và câu nào thuộc thì hiện tại tiếp diễn để chia động từ trong ngoặc cho thích hợp

  1. Where _____you (live)_______?

      I (live)_______in Hai Duong town

  2. What ______he (do)________now ?

      He (water)_________flowers in the gaden

  5. At the moment, my sister (play)_________voleyball and my brother (play)___________soccer

  6. It is 9.00; my family (watch)________TV

  7. In the summer, I usually (go)___________to the park with my friends, and in the spring, we (have)__________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit)________my granparent

  8. __________your father (go)________to work by bus?

  9. How _________your sister (go)__________to school?

  10. What time___________they (get up)___________?

  11. What __________they (do)___________in the winter?

  12. To day, we (have)____________English class

  14. Now, my brother (like)________eating bananas

  15. Look! Aman (call)___________you

  16. Keep silent! I (listen)__________to the radio

  17. ___________you (play)___________badminton now?

  18. Everyday, my father (get up)___________at 5.00 a.m, but to day, he (get up)___________at 6.00 a.m

  19. Every morning, I (watch)___________TV at 10.00, but to day I (listen)___________to music at 10.00

  20. Everyday, I (go)___________to school by bike but today I go to school by motorbike 

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1