YOMEDIA

Dựa vào từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh: my son/never/dentist/so/histeeth/bad a

I : dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1:my son/never/dentist/so/histeeth/bad a

2:how/ milk / family / use / ? - usually

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 •                                 I : dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

  1:my son/never/dentist/so/histeeth/bad a
  My son never goes to he dentist so his teeth is bad.
  2:how/ milk / family / use / ? - usually
  How often do the family use milk?  =>The family usually use milk.
   

    bởi Nguyễn Thái Hà 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Chọn phát âm khác:

  1.         A. love                B. hotel           C. mother            D. father   ( chữ gạch chân là chữ o )

  2.         A. answer           B. travel          C. plane              D. bank     ( chữ gạch chân là chữ a )

  3.         A. books             B. penclis        C. rulers             D. lives     ( chữ gạch chân là chữ s )

   

   

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • -hãy viết một bài văn tả hoạt đông cua em trong mùa hè tới

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bạn hãy đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

  1 ._____________________________? - My name's Lan.

  2. _____________________________? - I'm eleven.

  3. _____________________________? - That is a clock.

  4 ._____________________________? - This is an eraser.

  5. _____________________________? -  I live on Le Lai street.

  6. _____________________________? - I'm fine, thank you.

  7. _____________________________? - Yes, that is my classroom.

  8. _____________________________? - No, this ín't my bag.

  9. _____________________________? - I live in Hue.

  10. ____________________________? - It's a waste basket.

  Giúp mik nha. 

  Bài tập Tất cả

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh ( từ 8 đến 10 câu ) để nói về những lợi ích mà robot mang lại .
   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • i'm in grade ___ eleven
  a. at      b. of     c. on     d. in

  01/03/2019 |   8 Trả lời

 • 1. If it (be) ____ sunny next week, we (plant) ________ the vegetables.

  2. If we (recycle) ________ more, we (help) _______ our Earth.

  3. We (save) _____ a lot of trees if we (not waste) __________ so much paper.

  4. More people (have) ______ fresh water if we only (use) _____ the water we need.

  5. If the river (not be) ______ dirty, there (be) more fish.

  Thanks,

  _TeamSiberg_

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

  My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

  Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work?

  1. she / not / sleep late at the weekends =>________
  2. we / not / believe the Prime Minister =>________
  3. you / understand the question? =>________
  4. they / not / work late on Fridays  =>________
  5. David / want some coffee? =>________
  6. she / have three daughters =>________
  7. when / she / go to her Chinese class? =>________
  8. why / I / have to clean up? =>_______

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc:

  1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________
  2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________
  3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________
  4. Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________
  5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________
  6. You (go) shopping? (usually) => ____________
  7. She (cry). (seldom) => ____________
  8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

  1. She (not study) ………. on Saturday. 
  2. He (have) ………. a new haircut today. 
  3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.
  4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.
  5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.
  6. I like Math and she (like)……….Literature.
  7. My sister (wash)……….dishes every day.
  8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)