YOMEDIA
VIDEO

differentiate lot/ lots and many/much?

Trog tiếng anh Khi nào dùng lot( lots). Khi nào dùng many(much)

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • --- Chúng ta dùng “much” và “little” với các danh từ không đếm được: much time, much luck, Little milk, little money.. --- Chúng ta dùng “many” và “few” với các danh từ số nhiều: Many friends, many people, few countries, few cars… --- Chúng ta dùng “ A lot of/ Lot of/ Plenty of” với các danh từ không đếm được và các danh từ số nhiều: A lot of luck, Lot of time, Plenty of money; A lot of people, Lot of books, Plenty of ideas… --- Plenty = nhiều hơn cần thiết Ex: Have some more to eat. (Ăn thêm một ít đi) No, thank you. I’ve had plenty. (Thôi, cảm ơn cậu. Mình ăn nhiều rồi) --- Chúng ta dùng “much” và “many” chủ yếu trong câu phủ định và câu hỏi Trong các câu khẳng định “a lot (of)” thường được dùng hơn. “Much” ít được dùng trong các câu khẳng định Chúng ta dùng “too much” và “so much” trong các câu khẳng định --- “Little và few” (không có a) mang nghĩa phủ định (=not much/ not many) Ex: Hurry up! We’ve got little time (nhanh lên, chúng ta còn ít thời gian thôi) He has few friends (Anh ấy có ít bạn) --- “A little” và “A few” mang nghĩa khẳng định Biểu tượng cảm xúc smile một vài/ một ít) Ex: Have you got any money? Yes, a little. Do you want to borrow some? (A little = không nhiều, nhưng đủ cho bạn mượn 1 ít) Ex2: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. (Tôi thích cuộc sống ở đây. Tôi có 1 vài người bạn và chúng tôi thường gặp nhau) (A few friends= không nhiều, nhưng đủ để có thời gian vui vẻ) ---- Little; A little; Few; A few Have you got any money? (Bạn có tiền không?) I have little money (không nhiều, không đủ để cho bạn vay) I have a little money (không nhiều, nhưng bạn có thể vay)

  II.Cách phân biệt và dùng

  1. Much & many Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi với danh từ đếm được và much đi với danh từ không đếm được: Eg: I don’t do much exercises. (Tôi không tập thể dục nhiều) There are many beautiful flowers in the meadow. (Có rất nhiều hoa trên đồng cỏ) Tuy nhiên much of có thể đi với tên người và tên địa danh: I have seen too much of Stefanie recently. (Gần đây tôi hay gặp Stefanie) Much of Vietnam is hilly. (Việt Nam đa phần là đồi núi) Many/much of + determiner (a, the, this, my… ) + noun. Eg: You can’t see much of a Hanoi in three days. (Bạn không thể biết nhiều về Hà Nội trong vòng ba ngày đâu.) - Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác như plenty of, a lot, lots of… để thay thế. How much money have you got? I’ve got plenty. (Bạn có bao nhiêu tiền? Tôi có rất nhiều) She’s got a lot of English stamps, but she hasn’t got many French ones. (Cô ấy có rất nhiều tem của nước Anh nhưng không có mấy tem của nước Pháp). - Tuy vậy trong tiếng Anh, much và many vẫn được dùng bình thường trong câu khẳng định. Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of manyeconomists. - Much dùng như một phó từ (much đứng trước động từ nhưng đứng sau very và sau cấu trúc phủ định của câu): She doesn’t go to the supermarket much these days. (much = very often) I much appreciate your help. (much=highly) We very much prefer working hard to staying at home and doing nothing at all. Students much enjoyedtheir English Summer Camp this year with OCEAN. - Much too much / many so many (để nhấn mạnh) dùng độc lập sau mệnh đề chính, trước danh từ mà nó bổ ngữ. The cost of a Porsche is $500,000, much too much for most customers. - Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu. Many a strong man has devoted their lives to our country’s revolution. I have been Ho Chi Minh City many a time. - Many’s the + {something that / somebody who} + singular verb Eg : Many’s the promise that has been broken. (Biết bao nhiêu lời hứa đã bị phản bội) 2. Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal). • Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of. • Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ. A lot of + uncountable noun+ singular verb Lots of + plural noun + plural verb A lot of effort is needed to finish this project on time. Lots of us want to redesign the central statue • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. Don’t rush, there’s plenty of time. Plenty of shops take checks. • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) I have thrown a large amount of old clothing. Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East. • A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu. On holiday we walk and swim a lot. The gorvernment seems to change its mind a great deal.
    bởi Thùy Linh Nguyễn 11/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Chọn một đáp án đúng nhất A B C D để hoàn thành câu sau: I would like a ( n )....... A. Egg B. Rice C. Orange juice D. Soap

  07/03/2020 |   12 Trả lời

 • Chọn những từ khác nguyên âm :

  1/A.Vegetable B.Lake C.Plane D.Tall

  2/A.Office B.Behind C.Clinic D.Picture

  3/A.Restaurant B.River C.Well D.Left

  4/A.Photo B.Motorbike C.Home D.Work

  5/A.Hour B.House C.Half D.Hotel

  6/A.Dangerous B.Travel C.Man D.Traffic

  7/A.Help B.Left C.Market D.Tennis

  8/A.Policeman B.Sign C.Bike D.Spider

  9/A.Truck B.Unload C.Turn D.Lunch

  10/A.Fly B.Copy C.Sky D.By

  Giúp mình với mai cô kiểm tra rồi :(

  23/09/2018 |   4 Trả lời

 • Noodles là danh từ ko đếm được mà tại sao nó lại thêm s được

  30/09/2018 |   14 Trả lời

 • V. Make questions for the words underlined. (Hãy đật câu hỏi cho các từ gạch chân)

  36. We want two bottles of water.

  ...................................................................................................................................................................

  37. They would like three apples.

  ...................................................................................................................................................................

  38. An ice - cream is two dollars.

  ...................................................................................................................................................................

  39. You can go to the supermarket to buy beef.

  ...................................................................................................................................................................

  40. They need a kilo of beef.

  ...................................................................................................................................................................

  28/11/2018 |   1 Trả lời

 • III Điền a,an,some hoặc any vào chỗ trống thích hợp

  1 I'd like ________ egg

  2 Mrs.Hoa doesn't eat ________ chicken

  3 There is _________ orange juice in the can

  4 We have _______ beautiful house

  5 Is there ________ beej in the kitchen ?

  6 They are planting _________ trees in the garden now .

  7 There is _______ orange on the table

  8 I'd like ________ glass of lemon juice, please

  30/11/2018 |   9 Trả lời

 • Hãy đặt câu hỏi cho từ , cụm từ được in đậm

  1. Yesterday it was very cold.

  2. Jack likes English so much because it is very interesting.

  3. It is 7 kms from her house to school.

  4. They are going to give Nam an English - Vietnam dictionary on his birthday.

  5. Last week I met a famous singer in Hanoi.

  HELP ME ~ MAI MIK PHẢI NỘP RỒI

  29/01/2019 |   4 Trả lời

  1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________
  2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________
  3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________
  4. Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________
  5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________
  6. You (go) shopping? (usually) => ____________
  7. She (cry). (seldom) => ____________
  8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • My brother doesn't serve in thr army any longer

  =>>

  22/08/2019 |   5 Trả lời

 • Read the situations and complete the sentences. Use the comparative form (-er or more )with give adjective.
  1. The CD is 20.000 dong , the cassette is 12.000 dong. (expensive)
  The CD……………………………………………………………………….
  1. The church is built in 1878 and the library in 1925.(old)
  The church …………………………………………………………………...
  1. Andrew hasn’t many friend .Clare has lots of friends.(popurlar)
  Clare…………………………………………………………………………..
  1. The film lasts two and a half hours, but videotape is only two hours long.(long)
  The film ………………………………………………………………………
  1. It takes four hours to go by car and five hours to go by train.(slow)
  Going by train…………………………………………..……………………..
  1. Laura’s room has a lot of pictures and flowers. Mark’s room doesn’t have any pictures .(interesting)
  Laura’s room …………………………………………………………………
  1. Daneil can lift 90 kilos ,but Matthew can lift 120 kilos.(strong)
  Matthew ………………………………………………………………………
  1. There are a lot of vehicles on the streets in the city. There are few vehicles on the streets in the countryside. (Crowded)
  The streets in the city ………………………………………………………..
  1. The buses run every 30 minutes .The trains run very hour.(frequent)
  The buses …………………………………………………………………….
  1. Yesterday the temperature was six degrees. Today it’s only three degrees.(cold)
  It …………………………………………………………………………….. II/ Write the sentences from the notes. Use the superlative form of the adjective. 1.Mark / tall /person/ his family. ……………………………………………………………………………….. 2.This stadium / modern / Europe. ……………………………………………………………………………….. 3.What /happy/ day/your life. ……………………………………………………………………………….. 4.The Beatles album / good / they ever made.. ……………………………………………………………………………….. 5.Asernal /popular/team/England. ……………………………………………………………………………….. 6.This painting /valuable/the gallery. ……………………………………………………………………………….. 7.Yesterday/hot /day/the month. ……………………………………………………………………………….. 8.This watch/ one /cheap/you can buy. ……………………………………………………………………………….. 9.That/ boring/ film /I /ever / see. ……………………………………………………………………………….. 10.It /bad/mistake/I/ever/make. ……………………………………………………………………………….. III/ Write the comparative form or the superlative form of the words in brackets
  1. Sport is……………………………….politics.(interesting)
  2. Can’t you think of anything ………………………..to say?(intelligent)
  3. It’s ……………………..day of the year.(short)
  4. London is……………………………Birmingham.(big)
  5. I prefer this chair to the other ones. It’s ……………………(comfortable)
  6. The weather is getting……………………………….(bad).
  7. I like living in the countryside. It’s …………….living in a town.(peaceful)
  8. Who is ………………………in the class?(clever)
  9. That’s ……………………..meal I’ve had for a long time.(delicious)
  10. It was……………………….speech I’ve heard .(boring)
  IV. Read the situations and complete the sentences. Using the words in brackets.
  1. I’m quite tall but you are taller.(as……..as)
  I’m……………………………………………………………………......
  1. Hoa and Tim are both 13 year old .(the same……..as)
  Tim is……………………………age……………………………………
  1. She speak English very well ,and her sister speaks well too.(as……..as)
  She speaks………………………………………………………her sister.
  1. They lived here for a long time but we’ve lived here longer.(as……..as)
  They haven’t…………………………………………………………us.
  1. My birthday is 12 August. Tom’s birthday is 12 August .(the same as)
  My birthday is ……………………………………………………Tom’s
  1. Sandra spent 100 dollar ; but Susan spent 120 dollars.(as……..as)
  Sandra ……………………………much money………………………
  1. Nam drive carefully, but his sister drive more carefully.(as……..as)
  Nam doesn’t………………………………………………………………
  1. We left the meeting at 10 pm ; they left the meeting at 10 pm too .(The same ……as)
  We left …………………………………time…………………………

  24/08/2019 |   1 Trả lời

 • E7 14-15: I. Choose the word having the underlined letters pronounced differently from the others (1pt).

  1. A. Sure B. Saw C. send D. sit

  2. A. New B. Sew C. few D. knew

  3. A. Image B. Arcade C. take D. days

  4. A. Plays B. Looks C. wants D. helps

  5. A Expensive B Event C essay D except

  II. Circle the best option A, B, C or D to complete the following sentences. (3pts)

  1/. The news on TV last night ……… very good. A. was B. has C. were D. be

  2/. Lan did not know the world . Hoa didn’t …………A. so B. neither C. either D. too

  3/. The boss wants his ………………….. to type some letters.

  A. secretary

  B. novelist

  C. journalist

  D. musician

  4/. If he eats all that food, he eats………A. quite much B. too many C. quite many D. too much

  5/. Mr Robinson speaks Vietnamese very………A. skillfully B. good C. fluently D. best

  6/ I bought this dress at the ………………… on Hang Bai street.

  A. clothes’ store

  B. store of closes

  C. clothes store

  D. clothing store

  7/ Isn’t it easy to learn English well ? - ……………………………………

  A. No, it is

  B. No it does not

  C. Yes, it is

  D. Yes. It does

  8/ There are two restaurants in the town and ………… of them are extremely old.

  A. each

  B. all

  C. both

  D. most

  9/ My funny story made the whole class …………A. smile B. laughing C. laugh D. crying

  10/ Nam spends ………………… time playing video games.

  A. a few

  B. a little

  C. many

  D. any

  11/ Her sister prefers this book ………………… that one

  A. into

  B. than

  C. more than

  D. to

  12. Children are ................................ of seeing the dentist.

  A. afraid

  B. interested

  C. worried

  D. keen

  13. Now Hoa is used ............................... the busy roads in the city.

  A. to cross

  B. crossing

  C. for crossing

  D. to crossing

  14. No one can do it well and ..................................................

  A. so can she

  B. neither can she

  C. she can’t, too

  D. she can, either

  15. The nurse will ...................... your height again. A. weigh B. take C. measure D. do

  III. Fill in each blank with the correct form of the word in capitals.

  1. In electronics they learn to repair......................... appliances. HOUSE

  2. Hoa is having a ........................... check-up. MEDICINE

  3. I have .............. time to play than my friends. LITTLE

  4. Fruit juice and milk are very ____________ drinks for children. HEALTH

  5. Mai is a good dancer so she dances very _____________ BEAUTY

  6. There are many badminton ____________ nowadays. COMPETE

  7. We usually take part in many different ___________ at recess. ACT

  8. The nurse needs to know Hoa’s _______________ . HIGH

  9. Nam is the ____________ student in his class. GOOD

  10. I’d like a nice.........................orange. JUICE

  Full name : ……………………………… DE THI HSG THAM KHAO ( 11-04-2016)

  I. Choose the best answer and circle your choice

  1. He ………………breakfast at six o’clock. a. eat b. has c. have d. take

  2. There is a well in front…………….…the house. a. on b. from c. to d. of

  3. Minh’s father is an engineer. He works in a ……… a. school b. drugstore c. factory d. restaurant

  4. She lives in the country. It’s very………………….there. a. quite b. small c. quiet d. old

  5. Look at that man on the motorbike. He’s going………………….the street. a. in b. to c. on d. into

  6. ______ trash over there. A. Don’t throw B. Not throw C. Throw D. Can’t throw

  7. Look! The train………………..……a. come b. is coming c. comes d. coming

  8. What………………………………………….?

  a. you would like b. would you like c. you would want d. would you want

  9. I’m tired . I’d like ………………….a rest a. have b. having c. to have d. has

  10. There is _____ oil in the bottle . We should buy some more .

  A. little B. a little C. few D. a few

  11. ……………….….you like your teacher? a. Would b. Do c. Can d. Does

  12. There are………………..grapes in the fridge. a. any b. some c. a . an

  13. My younger brother……………..…….happy a. feel b. feeling c. feels d. to feel

  14. What’s…………………..lunch? _ There is some rice and some meat. a. at b. in c. for d. to

  15. Do you like a hot drink …….…a cold drink? a. and b. or c. but d. a & b are correct

  16. I……………………the noise of motorbike a. smell b. taste c. see d. hear

  17. I’d like some noodles. ……………………….you?

  a. How about b. What about c. And d. all are correct

  18. What’s your…………………..……food? _ I like cheese a. like b. want c. cold d. favorite

  19. She………………….…..any beer a. don’t like b. doesn’t like c. doesn’t likes d. likes

  20. She ……………………….her hair every day. a. watches b. washes c.

  24/08/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt câu hỏi cho từ gạch chân:

  - She has an oval face and big blue eyes . ( gạch chân chữ '' an oval face and big eyes '' )

  - Peter is creative and confident . ( gạch chân chữ '' creative and confident '')

  - I live in Hà Nội with my family . ( gạch chân chữ '' with my family '')

  - Yes, There is a bank in my neighbourhood . ( gạch chân chữ '' Yes '' )

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • I. Rewrite the sentences, so that their meaning stays the same,using beginning given for each.

  1. Our sources of energy will soon end if we don't try to save them

  => Unless...............................................................................

  2. Barbara plays chess better than Mike

  =>Mike doesn't...........................................................................

  3. There are too few glasses for everyone to have a drink.

  =>We haven't got..........................................................................

  4. This is the most beautiful sight I have ever visited

  =>This is a first time.......................................................................

  5. It is my sister's eighteenth birthday next week

  => My sister will................................................................................

  6. Charles lives quite near his aunt's house.

  =>Charles doesn't...................................................................................

  7. The doctor says that if my father continues to smoke, he'll be ill.

  => The doctor says that unless....................................................................

  8. Does astronomy interest you?

  =>Do you take............................................................................................

  9. Popular newspapers are cheaper than serious ones.

  =>Serious newspapers are more.................................................................

  10. It is not necessary for you to finish your assignment this evening.

  => You don't need...................................................................................

  Who can answer them please help me. Thank you!

  :)

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • Make sentences with words gives

  1.They/often/go/camping/Sunday.

  2.She/alway/have/orange/juice/lunch.

  3.Hoa and Lan/sometimes/go/cinema.

  4.He/listen/music/now.

  5.Nam/ofen/go/walk/alone.

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • Put the verb in brackets into the simple past tense

  1. Albert Einstein ( die) ....................................... in 1955.

  2. Tom ( go) .................................. to the post office twice yesterday.

  3. He (live) .................................... in London from 1980 to 1985.

  4. They (sell) ............................... their house several days ago.

  5. When (you, see) .................................................... her?

  6. ........................ he (come) ................................. to see you last night? Yes he did

  7. I ( not, meet) ................................................ her in the street last Sunday.

  8. I (be) .............................................. at home last night.

  9. I (study) ................................. music when I was at school

  10. ............................. they (sell) ................................... their house last year?

  11. They (not, be) ........................................ teachers in 2000.

  12. Hung (not, do) .............................................. his home work yesterday.

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt câu hỏi cho phần gạch chân .

  1. I made it from a piece of wood.

  2. She bought it at the shop over there.

  3. No, I wasn't. ( I was tired after the trip ).

  4. It took her three hours to finish the composition.

  5. I need a phone card to phone my parents.

  6. It's about 1,500 km from Hue to Ho Chi Minh city.

  7. The bank is opposite the restaurant.

  8. The dress looked very nice.

  9. I saw her last night.

  10. Her neighbor gave her a nice dress.

  11. They returned to America two weeks ago.

  12. Mrs. Robinson bought a poster.

  Giúp với ! Nguyễn Thị Thu Thuỷ Chippy Linh Huy Thắng Nguyễn Phạm Bình Minh Tử Đằng

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 • I/ can/ Is/ there/ use?/ a telephone

  ..........................................................................................................

  05/09/2019 |   5 Trả lời

 • write a letter (60-80 words) to your friend to tell him/her about a city you visited.

  You should use the cues given:

  Name of the city

  Time you visited the city

  Things you saw or did in the city

  Things you liked or disliked about the city

  05/09/2019 |   2 Trả lời

 • Complete the sentences

  1. Do you know.....language in spoken in Kenya?

  A. Which B. Who C. What D. How

  2. ...... Is your blood type?

  A. Which. B. Who C. What D. How

  3. She ..... The rice.

  A. Love drys B. Dry C. Drying D. Love drying

  4. ..... tall are you?

  A. Which. B. Who C. What D. How

  5. ....... Book is this? It’s mine

  A. Which B. Who C. Whose D. How

  6. My hat is .... Than her hat.

  A. Cheaping B. Cheaps C. Cheaper. D. More cheaper

  7. ..... do you wash your clothes?every day

  A. Which B. Who C. What D. How often

  8. ...... does your father work? At city hall

  A. Where B. Who. C. who D. What

  9. ...... Do you usually eat lunch? At noon

  A. When B. Which C. How D. What

  10. He is.....boy. I’ve ever met.

  A. Most beautiful B. The most beautiful C. Most handsome D. More handsome

  11. ..... do you think of this hotel? It’s pretty good.

  A. Which B. Why C. What D. How

  12. .... does your father work at that company?

  A. Why B. Where C. Who D. Which

  05/09/2019 |   1 Trả lời

 • Make up the meaningful sentence using the words or phrases given

  1.There/good restaurant/that/street/./my friends/I/eat/three/./

  2.What time/does/he/come/school/?/

  3.My sister/enjoy/go/the cinema/her/friends/./

  4.I/clean/the floor/tomorrow/./

  5.She/not/like/take/photos/./

  05/09/2019 |   1 Trả lời

 • Tìm và sửa lỗi sai trong đoạn hội thoại dưới đây( tất cả có 10 lỗi)

  A: Would you like to read books in your spare time?

  B: Yes, of course.

  A: What is your favorite books?

  B: I see adventure stories. Are you?

  A: No I am not. I like detective stories.

  B: Do you get any other hobbies besides read?

  A: Yes, I like lot of things. But I not like to anwers so many questions.

  05/09/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1