ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Give the correct form of verb into this table?

Chia các động từ sau:

check up, eat, fix, forget, not have, not iron, polish, receive, speak, tidy

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chia Động Từ: FORGET

  Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
  to forget forgetting forgotten
  Bảng chia động từ
  Số Số it Số nhiều
  Ngôi I You He/She/It We You They
  Hiện tại đơn forget forget forgets forget forget forget
  Hiện tại tiếp diễn am forgetting are forgetting is forgetting are forgetting are forgetting are forgetting
  Quá khứ đơn forgot forgot forgot forgot forgot forgot
  Quá khứ tiếp diễn was forgetting were forgetting was forgetting were forgetting were forgetting were forgetting
  Hiện tại hoàn thành have forgotten have forgotten has forgotten have forgotten have forgotten have forgotten
  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been forgetting have been forgetting has been forgetting have been forgetting have been forgetting have been forgetting
  Quá khứ hoàn thành had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten
  QK hoàn thành Tiếp diễn had been forgetting had been forgetting had been forgetting had been forgetting had been forgetting had been forgetting
  Tương Lai will forget will forget will forget will forget will forget will forget
  TL Tiếp Diễn will be forgetting will be forgetting will be forgetting will be forgetting will be forgetting will be forgetting
  Tương Lai hoàn thành will have forgotten will have forgotten will have forgotten will have forgotten will have forgotten will have forgotten
  TL HT Tiếp Diễn will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting will have been forgetting
  Điều Kiện Cách Hiện Tại would forget would forget would forget would forget would forget would forget
  Conditional Perfect would have forgotten would have forgotten would have forgotten would have forgotten would have forgotten would have forgotten
  Conditional Present Progressive would be forgetting would be forgetting would be forgetting would be forgetting would be forgetting would be forgetting
  Conditional Perfect Progressive would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting would have been forgetting
  Present Subjunctive forget forget forget forget forget forget
  Past Subjunctive forgot forgot forgot forgot forgot forgot
  Past Perfect Subjunctive had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten had forgotten
  Imperative forget Let′s forget forget

  Chia Động Từ: HAVE

  Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
  to have having had
  Bảng chia động từ
  Số Số it Số nhiều
  Ngôi I You He/She/It We You They
  Hiện tại đơn have have has have have have
  Hiện tại tiếp diễn am having are having is having are having are having are having
  Quá khứ đơn had had had had had had
  Quá khứ tiếp diễn was having were having was having were having were having were having
  Hiện tại hoàn thành have had have had has had have had have had have had
  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been having have been having has been having have been having have been having have been having
  Quá khứ hoàn thành had had had had had had had had had had had had
  QK hoàn thành Tiếp diễn had been having had been having had been having had been having had been having had been having
  Tương Lai will have will have will have will have will have will have
  TL Tiếp Diễn will be having will be having will be having will be having will be having will be having
  Tương Lai hoàn thành will have had will have had will have had will have had will have had will have had
  TL HT Tiếp Diễn will have been having will have been having will have been having will have been having will have been having will have been having
  Điều Kiện Cách Hiện Tại would have would have would have would have would have would have
  Conditional Perfect would have had would have had would have had would have had would have had would have had
  Conditional Present Progressive would be having would be having would be having would be having would be having would be having
  Conditional Perfect Progressive would have been having would have been having would have been having would have been having would have been having would have been having
  Present Subjunctive have have have have have have
  Past Subjunctive had had had had had had
  Past Perfect Subjunctive had had had had had had had had had had had had
  Imperative have Let′s have have

  Chia Động Từ: IRON

  Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
  to iron ironing ironed
  Bảng chia động từ
  Số Số it Số nhiều
  Ngôi I You He/She/It We You They
  Hiện tại đơn iron iron irons iron iron iron
  Hiện tại tiếp diễn am ironing are ironing is ironing are ironing are ironing are ironing
  Quá khứ đơn ironed ironed ironed ironed ironed ironed
  Quá khứ tiếp diễn was ironing were ironing was ironing were ironing were ironing were ironing
  Hiện tại hoàn thành have ironed have ironed has ironed have ironed have ironed have ironed
  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ironing have been ironing has been ironing have been ironing have been ironing have been ironing
  Quá khứ hoàn thành had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed
  QK hoàn thành Tiếp diễn had been ironing had been ironing had been ironing had been ironing had been ironing had been ironing
  Tương Lai will iron will iron will iron will iron will iron will iron
  TL Tiếp Diễn will be ironing will be ironing will be ironing will be ironing will be ironing will be ironing
  Tương Lai hoàn thành will have ironed will have ironed will have ironed will have ironed will have ironed will have ironed
  TL HT Tiếp Diễn will have been ironing will have been ironing will have been ironing will have been ironing will have been ironing will have been ironing
  Điều Kiện Cách Hiện Tại would iron would iron would iron would iron would iron would iron
  Conditional Perfect would have ironed would have ironed would have ironed would have ironed would have ironed would have ironed
  Conditional Present Progressive would be ironing would be ironing would be ironing would be ironing would be ironing would be ironing
  Conditional Perfect Progressive would have been ironing would have been ironing would have been ironing would have been ironing would have been ironing would have been ironing
  Present Subjunctive iron iron iron iron iron iron
  Past Subjunctive ironed ironed ironed ironed ironed ironed
  Past Perfect Subjunctive had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed had ironed
  Imperative iron Let′s iron iron

  Polish

  Cách chia động từ polish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ polish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

  Chia Động Từ: POLISH

  Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
  to polish polishing polished
  Bảng chia động từ
  Số Số it Số nhiều
  Ngôi I You He/She/It We You They
  Hiện tại đơn polish polish polishes polish polish polish
  Hiện tại tiếp diễn am polishing are polishing is polishing are polishing are polishing are polishing
  Quá khứ đơn polished polished polished polished polished polished
  Quá khứ tiếp diễn was polishing were polishing was polishing were polishing were polishing were polishing
  Hiện tại hoàn thành have polished have polished has polished have polished have polished have polished
  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been polishing have been polishing has been polishing have been polishing have been polishing have been polishing
  Quá khứ hoàn thành had polished had polished had polished had polished had polished had polished
  QK hoàn thành Tiếp diễn had been polishing had been polishing had been polishing had been polishing had been polishing had been polishing
  Tương Lai will polish will polish will polish will polish will polish will polish
  TL Tiếp Diễn will be polishing will be polishing will be polishing will be polishing will be polishing will be polishing
  Tương Lai hoàn thành will have polished will have polished will have polished will have polished will have polished will have polished
  TL HT Tiếp Diễn will have been polishing will have been polishing will have been polishing will have been polishing will have been polishing will have been polishing
  Điều Kiện Cách Hiện Tại would polish would polish would polish would polish would polish would polish
  Conditional Perfect would have polished would have polished would have polished would have polished would have polished would have polished
  Conditional Present Progressive would be polishing would be polishing would be polishing would be polishing would be polishing would be polishing
  Conditional Perfect Progressive would have been polishing would have been polishing would have been polishing would have been polishing would have been polishing would have been polishing
  Present Subjunctive polish polish polish polish polish polish
  Past Subjunctive polished polished polished polished polished polished
  Past Perfect Subjunctive had polished had polished had polished had polished had polished had polished
  Imperative polish Let′s polish polish
    bởi Lê Hồng Nhi 19/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)