giải giúp ạ

bởi YD's Hương's ngày 29/08/2017

 Mạch 1:  3' TAXXXXGATTGGATX 5'

Mach 2:    5' ATGGGGXTAAXXTAG 3'

​xd trình tự nu  tren ARN

xd trình tự axi amin trên chuỗi polipepxit

Câu trả lời (1)

    • Mạch khuôn là mạch có chiều từ 3'-5' do đó trình tự nucleotit trên ARN là: 5'AUGGGGXUAAXXUAG3'
    • Trình tự axit amin trên chuỗi polipeptit: Metion-Glyxerin-Alanin-Lơxin-Therin-Mã kết thúc
    bởi Huong Duong ngày 05/10/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan