Cách giải bài tập này

bởi Nguyen Anhh ngày 24/08/2017

Một gen có M=72×10^4 và có 850 nucleotit loại xitozin . Gen nói trên tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số lượng nucleotit tự do trong môi trường nội bảo cần cung cấp là

Câu trả lời (1)

 • Số nu của gen: N = M/300=72×10^4/300 = 2400 (nu) 

  X=G= 850 nu

  A=T=(N-2G)/2 = ( 2400 - 2*850)/2 = 350 nu 

  Nmtcc=N*(2^x-1)= 2400 (2^3-1) = 16800 nu

  Xmtcc = Gmtcc=G*(2^x-1)= 850 (2^3-1) = 5950 nu

  Amtcc= Tmtcc= A*(2^x-1)=350 (2^3-1) = 2450 nu

   

  bởi Nguyễn Thị Lưu ngày 25/08/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan