bài tậ SInh học

bởi Ha Ye ngày 05/09/2017

đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nu: 3'GXXTTAAT5'. XĐ:

a. trình tự các nu của đoạn mạch thứ 2

b. số nu mỗi loại của đoạn gen

c. tỉ lệ A+G / T+X ở đoạn mạch 1, 2 và cả gen

d. số liên kết hidro của đoạn gen này

Câu trả lời (2)

 • a. 5'XGGAATTA3'

  b+c thì mình nghĩ là đếm thôi chứ k cần ct

  d. H= 2A +3G

  bởi Bạn Thủy ngày 29/09/2017
  Like (0)
 • a. Trình tự các nucleotit trên mạch bổ sung như sau:

  5'XGGAATTA3'

  b. Số G = Số G mạch 1 + Số X mạch 1= 3 = Số X

   Số A = Số A mạch 1 + Số T mạch 1= 5 = Số T

  c. Mạch 1: A+G/T+X=3/8

  Mạch 2: A+G/T+X= 5/8

  Cả gen: A+G/T+X = 1

  d. Số liên kết Hidro của đoạn gen này = 2A+3G = 19

  bởi Phạm Khánh Linh ngày 29/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan