thương mại quốc tế tăng đã phản ánh

bởi Nhật Thúy ngày 24/12/2017

A nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau

B tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới cao

C thu nhậ quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng

D các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan