đáp án chính xác

bởi Sơn Hồng ngày 10/06/2017

Nguyên tắc cơ bản nhất của ta trong các Hiệp định Sơ bộ 1946, Hiệp định Giơnevơ 1954, Hiệp định Pari 1973 là

 

A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

B. Quy định vị trí đóng quân giữa hai bên ở hai vùng riêng biệt.

C. Đều quy định thời gian rút quân cụ thể.

D. Đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến.

 

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan