Hỏi đáp Hóa Học

 • 19.
  Q là hỗn hợp gồm 1 ankan và một ankin. Tỉ khối của Q so với hidro là 17,5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kỳ hỗn hợp Q đều thu được
  khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Biết hỗn hợp Q không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của ankan,
  ankin lần lượt là

  A. CH4,
  B. CH4
  C. C2H6
  D. C2H6

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 18.
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Q gồm một ankan có nhánh X và một ankin Y thu được khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Tỉ
  khối của hỗn hợp Q so với hidro là 21. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là

  A. C3H8, C3H4
  B. C4H10, C2H2
  C. C5H10, C2H2
  D. C2H2, C2H6

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hidocacbon

  bởi Học Mãi ngày 08/08/2017

  17.
  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 11,2 l CO2 (đktc) và 9 gam H2O. phân tử A1 chỉ có liên kết đơn. X tác dụng với clo có
  ánh sáng yếu chiếu vào chỉ thu được duy nhất 1 dẫn xuất có chứa 1 nguyên tử clo trong phân tử. Tên gọi của X là

  A. Pent-1- en
  B. Xiclo butan
  C. Metylxiclobutan

  D.xiclo pentan

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 16.
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol thu được 7,84 lít CO2 (ở đktc) và 10,8 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với
  10,35 gam Na thu được chất rắn có khối lượng nặng hơn 10 gam so với X. Hai ancol trong X là

  A. metanol và etanol
  B. etanol và propan-1,2,3- triol
  C. metanol và etanđiol
  D. metanol và propan-1,3- điol

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 15.
  Đốt cháy hết một lượng hỗn hợp gồm C4H10,C2H4,C3H6,C4H6  cần V lít oxi (đktc) thu được 8,96 lít
  CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là
  A. 13,44
  B. 17,92
  C. 8,96
  D. 15,68

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 14.
  Một hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối bằng 89. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol CO2, 0,5a mol N2 và
  b mol hơi nước, X có khả năng phản ứng được với axit mạnh. Công thức phân tử của X là

  A. C3H7O2N
  B. C2H5O2N

  C. C3H9O2N
  D. C2H7O2N

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 3,99 gam chất hữu cơ X phải dùng vừa đủ 5,88 lít khí o2  (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có co2 và h2o  theo tỉ lệ
  44: 15 về khối lượng. Tỉ khối hơi của X đối với O2 là 3,5625, công thức phân tử của X là

  A. C6H12O2
  B. C6H10O
  C. C6H10O2
  D. C5H10O2

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • em muon hoi hoa hoc11

  cho m g fe vào bình chứa dd  gồm h2so4 và hno3 thu được dd x và 1,12 l khi no them h2so4 du  vao binh  thu duoc 0,448 l no va dd y   dd y hoa tan het 2,08 g cu (khong co sp khu no3- tinh m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giup en giai vat li12

  cho 1,92 g cu vào 100 ml dd( kno3 0,16 m   h2so4 0,5m được ddx và nó để kết tủa toàn bộ cu2+ trong x cần tối thiểu vlit dd naoh 0,5 m tính v

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xác định nồng độ %

  bởi My Hien ngày 07/08/2017

  Rót 400ml dung dịch BaCl2 5,2% (D = 1,003g/ml) vào 100ml dung dịch H2SO4 20% (D = 1,14g/ml). Xác định nồng độ % các chất trong dung dịch còn lại sau khi tách bỏ kết tủa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phản ứng nhiệt nhôm

  bởi Tieu Dong ngày 07/08/2017

  cho mình hỏi bài này vs... Khó quá

  Cho m2 gam hỗn hợp gồm Al và FexOy, nung nóng hỗn hợp để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (chỉ xảy ra phản ứng tạo thành Fe và nhôm oxit). Hỗn hợp sau phản ứng được chia làm 2 phần, phần 1 có khối lượng là 9,39 gam. Hòa tan hoàn toàn phần 1 bằng axit HCl dư thì thu được 2,352 lít khí (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ với 900ml dung dịch NaOH 0,2M thấy giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Xác định công thức hóa học của FexOy, tính giá trị m2 (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy tính toán và nêu cách pha chế 500ml dung dịch NaCl 0,9% (d = 1,009g/cm3) (nước muối sinh lí) từ muối ăn nguyên chất và nước cất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy