Hỏi đáp Hóa Học

 • mn giúp em dc ko

  bởi Vương Nguyệt ngày 26/03/2018

  Cho 1,68g 1 kim loại  hóa trị 2, tác dụng với 1 lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng nhận thấy khối lượng sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu là 1,54. Xác định CTHH của kim loại đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hõn hợp (H) gồm một ankin và mọt anđehit đơn chức mạch hở cần đúng 0,29 mol O2, thu được 11 gam CO2, và 1,98g H2O. Mặt khác, cho m gam (H) tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được a gam kết tủa. Biết số liên kết pi trung bình của ankin và anđehit bằng 25/11. Tính giá trị của a?

  A. 24,51

  B. 31,5

  C. 25,02

  D. 32,16

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. giá trị của m

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phan ứng tách nước

  bởi Nguyễn Nam ngày 24/03/2018

  tách H2O từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B thu được 3,6 gam H2O và hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken này thì thu được 13,44 lít (dktc). Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên thì thu dc khối lượng h2o là 

  A.7,2 g

  B. 14,4 g

  C. 10,8 g

  D. 12,8 g

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. có m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 nung X ( ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y , chia Y làm 2 phần bằng nhau 
  Phần 1 hòa tan trong V lít dd NaOH 2M vừa đủ thấy có 3.36 lít H2 (đktc)
  Phần 2 hòa tan hết vào dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2
  a, tính m và V
  b, cho naoh dư vào Z sục khí O2 liên tục đến khi kết tủa không thay đổi thu được m2 gam kết tủa. tính m2
  2. có 40,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al. Nung X ( không có kk) đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau
  Phần 1 hòa tan trong dd NaOH dư thì thấy có khí H2 bay ra
  Phần 2 hòa tan hết trong dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2( đktc)
  Tính % khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 100ml rượu etylic chưa rõ độ rượu cho toàn bộ sản phẩm cháy sinh ra háp thụ  vào nước vôi trong thu được 334 g kết tủa. Xđ độ rượu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol n: nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là;

       A. 110,28.                     B. 116,28.                     C. 104,28.                     D. 109,5.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

       A. 1,22.                         B. 2,98.                         C. 1,50.                         D. 1,24.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, CaCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau thí nghiệm là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • mn ơi cho em hỏi

  Cho các phát biểu:

              (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

              (b) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

              (c) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

              (d) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

  Số phát biểu đúng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hai bình điện phân, bình (I) đựng 20 ml dung dịch NaOH 1,73 M; bình (2) đựng dung dịch gồm 0,225 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl. Mắc nối tiếp bình (1) và bình (2). Điện phân các dung dịch bằng dòng điện một chiều với cường độ dòng điện không đổi một thời gian. Khi dừng điện phân, tháo ngay catot ở các bình. Sau phản ứng thấy nồng độ NaOH ở bình (1) là 2M. Cho tiếp 14 gam bột Fe vào bình (2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 .Giá trị m là:

       A. 9,8.                           B. 9,4.                           C. 10,4.                         D. 8,3.

  giúp em vs ạ. em cảm ơn anh chị

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: 

  Giá trị của x gần nhất với

       A. 1,6.                           B. 2,2.                           C. 2,4.                           D. 1,8.

  mn ơi, mình trao đổi bài này đi. Đang bế tắc nì

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy