Crom - Sắt - Đồng và các kim loại khác

bởi Dương Tùng ngày 03/09/2017

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho 26,72 gam X vào dung dịch gồm H2SO1M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chứa 116,64 gam chỉ chứa muối trung hoà và 3,136 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vàoY thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 159

B. 164

C. 168

D. 170

Câu trả lời (1)

 • Đặt số mol của H2SO4  và KNObằng nhau và bằng x (mol)

  nNO = 3,136/22,4 = 0,14 mol

  nH+ = 2nH2SO4 = 4nNO + 2nO

  → nO = x - 0,28 (mol)

  Bảo toàn nguyên tố Nitơ ta có:

  nNO3- = x - 0,14 (mol)

  → mmuối = 26,72 - 16(x- 0,28) + 96x +39x + 62(x - 0,14) = 116,64

  → giá trị x = 0,52

  Phương trình chữ cho lẹ

  Y + Ba(OH)2 → Kết tủa + dd Z

  Biết Z  có chứa ion K+ (0,52 mol); NO3- (x - 0,14 = 0,52 - 0,14 = 0,38 mol)

  →nOH- = x  = 0,52

  Bảo toàn khối lượng: 

  mkết tủa = mmuối + mBa(OH)2 - mZ = 159,34

   

   

  bởi Chai Chai ngày 05/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Chắc các bạn đã biết ở Myanma có các ngôi chùa mà mái của nó được dát toàn bằng vàng. Chắc là phải tốn vàng lắm nhỉ. Thực tế thì cũng không tốn quá nhiều vàng bởi tính chất đặc biệt mềm dẻo của vàng. Một gam vàng có thể kéo thành sợi dài 3,0 km, lá vàng có thể dát mỏng tới 0,0001mm, nghĩa là mảnh hơn sợi tóc người 500 lần. Một số kim loại chuyển tiếp như Cu, Ag cũng có tính dẻo cao. Chúng có đặc điểm gì chung? Đố các bạn biết  tại sao chúng  lại có tính chất đặc biệt mềm dẻo như vậy ?

 • Hòa tan hỗn hợp rắn (gồm Zn, FeCO3, Ag) bằng dd HNO3 (loãng, dư) thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí không màu có tỉ khối so với hiđro là 19,2 và dung dịch B. Cho B phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung đến khối lượng không đổi được 2,82 gam chất rắn. Biết rằng mỗi chất trong hỗn hợp chỉ khử HNO3 tạo thành một chất.

  1.  Lập luận để tìm khí đã cho.

  2. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu (biết trong hỗn hợp số mol Zn = số mol FeCO3).

 • Cho m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe và Cu tác dụng hết với 200 gam dung dịch chứa HCl 32,85% và HNO9,45%, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m+60,24) gam chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được (m-6,04) gam chất rắn và thấy thoát ra hỗn hợp khí Y gồm hai khí trong đó có một khí hoá nâu trong không khí, tỉ khối của Y so hới He bằng 4,7. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 21,0. 

  B. 23,0.

  C. 22,0.

  D. 24,0.

 • Mn cho em hỏi chút

  Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào?

       A. Dung dịch AgNO3 dư                                   B. Dung dịch HCl đặc

       C. Dung dịch FeCl3 dư                                    D. Dung dịch HNO3

 • Mọi người cho mình hỏi câu này với. Cảm ơn nhiều.

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

  (a) Gang là hợp kim của sắt có từ 0,01 – 2 % khối lượng cacbon

  (b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+

  (c) Cho từ từ dung dịch HCl dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam

  (d) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.

 • Gíup mình câu này nhé mấy bạn.

  Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa . Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

  A. 2,24

  B. 4,48

  C. 6,72

  D. 3,36