Cho hỗn hợp 0.06 molAl và 0.35 mol Fe

bởi Nguyễn Tuyết Nhi ngày 12/02/2018

Cho hỗn hợp 0.06 molAl và 0.35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm CU(NO3)2 và H2SO4 thu được 2,24 lít(đktc) hỗn hợp 2 khí gồm NO và H2, dung dịch chứa m gam muối và 10,05 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Tính m

Câu trả lời (1)

 • Đề sai rồi 

  nAl =0,04; hh kl là 10,04 gam; %m là 80,8765

  Sau đó bảo toàn e là được

  Gọi nNO NH4+ H2 là x y z

  bởi Nguyễn Tiến Hùng ngày 13/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Câu hỏi:

  Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

  • A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2
  • B. dung dịch NaOH và Al2O3.
  • C. K2O và H2O.  
  • D. Na và dung dịch KCl.
 • Câu 92:Mã câu hỏi: 24450

  Dãy các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

  • A. Fe, Zn, Mg, Al. 
  • B. Fe, Zn, Al, Mg. 
  • C. Mg, Fe, Zn, Al
  • D. Al, Mg, Fe, Zn.
 • Help me...........

  Hòa tan hoàn toàn 42,90 gam Zn trong lượng vừa đủ V mol dung dịch HNO3 10% (d = 1,26 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 129,54 gam hai muối tan và 4,032 lít (ở đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O. Giá trị của V là:

       A. 840.                          B. 857.                          C. 540.                          D. 1336.

 • Mn giúp mình câu này nhé. Cảm ơn nhiều.

  Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:
  A. NO và Mg                   B. NO2 và Al                      C. N2O và Al                            D. N2O và Fe 

 • mn giúp vs...

  Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3  dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO là khí NO duy nhất. Giá trị của a là

  A. 11,48.         B. 13,64.          C. 2,16.           D. 12,02.

 • Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Thêm 1 hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho m gam Y vào HCl dư giải phóng 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối ban đầu là:

       A. 0,3M                        B. 0,4M                         C. 0,42M                       D. 0,45M