Bài tập về dẫn xuất Hidrocacbon

bởi Nguyễn Huy Hoàng ngày 06/02/2018

Có hai hợp chất X, Y chỉ chứa C, H, O thuộc loại no, đơn chức. Khi trộn lẫn hai chất X, Y theo tỉ lệ bất kì ta đều thu được hỗn hợp luôn luôn có tỉ khối hơi so với COlà 1,3636. Khi lấy cùng một lượng bằng nhau của hỗn hợp gồm X và Y, cho tác dụng với Na2COthì thể tích khí COvà thể tích khí H2 bay ra đo ở cùng điều kiện không bằng nhau. Xác định công thức cấu tạo của X và Y

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

  • Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, –CHO, –COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

         A. 1,22.                         B. 2,98.                         C. 1,50.                         D. 1,24.

  • Giúp tớ câu 2 với ạ

    tìm x y z t g giúp tớ vs

     

  • Axit acrylic là một axit hữu cơ có công thức phân tử là C3H4O2. Hãy viết công thức cấu tạo và hoàn thành các phương trình hóa học của axit acrylic lần lượt với H2, dung dịch Br2, Na, NaOH, Na2CO3 và C2H5OH (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).