ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư. Các thể tích đo ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch NaOH (dư) thì còn lại hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 15,5.

a) Xác định công thức đơn giản nhất của X.

b) Xác định công thức phân tử, biết rằng phân tử khối của X là 91.

Viết công thức cấu tạo và tên của X, biết rằng X là muối, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.15

 
 

a) Đặt lượng CO2 là a mol, lượng N2 là b mol, lượng O2 còn dư là c mol.

Ta có : a + b + c = 5,6/22,4 = 0,25 mol (1)

44a + 28b + 32c = 4,55 + 6,44/22,4 x 32 - 4,05 = 9,7 (2)

(28b + 32c)/(b+c) = 15,5.2 = 31 (3)

Giải hệ phương trình, tìm được : a = 0,15 ; b = 0,025 ; c = 0,075.

Khối lượng C trong 4,55 g X : 0,15.12 = 1,8 (g).

Khối lượng H trong 4,55 g X : 2,4.0,5/18 = 0,45g

Khối lượng N trong 4,55 g X : 0,025.28 = 0,7 (g).

Khối lượng O trong 4,55 g X : 4,55 - 1,8 - 0,45 - 0,7 = 1,6 (g).

Chất X có dạng CxHyNzOt.

x : y : z : t = 1,8/2 : 0,45/1 : 0,7/14 : 1,6/16

= 0,15:0,45:0,05:0,10 = 3:9: 1 :2

Công thức đơn giản nhất của X là C3H9NO2.

b) Vì M = 91 nên công thức phân tử của X cũng là C3H9NO2. Các công thức cấu tạo phù hợp :

CH3 - CH2 – COO- (NH4)+ 

 amoni propionat  

CH3 – COO-(CH3NH3)+

metylamoni axetat

HCOO-(C2H5NH3)+ 

etylamoni fomat     

HCOO-((CH3)2NH2)+ 

đimetylamoni fomat

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1