AMBIENT

Bài tập 6 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 6 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Trong sản xuất brom từ các bromua có trong tự nhiên, để thu được một tấn brom phải dùng hết 0,6 tấn clo. Hỏi việc tiêu hao clo như vậy vượt bao nhiêu phần trăm so với dung lượng cần dùng theo lí thuyết?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

              71 tấn         160 tấn

                x                1 tấn

Khối lượng Cl2 dùng để sản xuất 1 tấn brom trên lí thuyết

\(x = \frac{{1.71}}{{160}} = 0,44375\)   (tấn)

⇒  mCl2 tiêu hao: 0,6 – 0,44375 = 0,15625 (tấn)

Vậy khối lượng Cl2 tiêu hao thực tế vượt so với khối lượng cần dùng theo lí thuyết:

\(\frac{{0,15625}}{{0,44375}}.100 = 35,21\% \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>