YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 12 SGK GDCD 11

Giải bài 3 tr 12 sách GK GDCD LỚP 11

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 1

Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vì:

  • Phát triển giáo dục đào tạo tạo ra những con người có nhiều tri thức, trình độ dân trí cao và làm được trong nhiều ngành nghề. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất thì sức lao động giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Sức lao động mang tính sáng tạo và là nguồn lực không cạn kiệt. Xét về thực chất sự phát triển của tư liệu sản xuất do sức lao động tạo nên. Giáo dục và đào tạo là quá trình tái tạo, mở rộng sức lao động. Vì vậy giáo dục và đào tạo sẽ bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao sức lao động làm cho đất nước ngày càng phát triển.
  • Phát triển khoa học và công nghệ giúp hiện đại hóa đất nước và theo kịp các nước tiên tiến khác, kinh tế đất nước phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Cách mạng khoa học kỹ thuật là một trong 3 cuộc cách mạng quan trọng (cách mạng dân chủ nhân dân, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa), cách mạng khoa học kỹ thuật chuyển đổi từ một nước kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu sang một nước công nghiệp phát triển. Muốn thành công cuộc cách mạng ấy thì phải phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ đó là quốc sách hàng đầu để đào tạo con người vì yếu tố con người lúc nào cũng là yếu tố quyết định có thành công hay không.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 12 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Thực hành 1 trang 98 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 1 trang 100 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 101 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 103 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 104 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 112 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 113 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Bài tập 1 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 16 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 17 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 18 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 1 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 16 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 17 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 18 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 19 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 20 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 73 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 75 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 76 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 77 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 78 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 79 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 80 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 1 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 2 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 3 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 4 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 5 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 6 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 7 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 81 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 82 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 83 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 84 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 85 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 86 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 87 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 88 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 89 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 90 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 91 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 92 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 93 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 94 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 95 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 96 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 98 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 99 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 100 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài tập C1 Bài 26 trang 92 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C2 Bài 26 trang 92 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C1 Bài 27 trang 94 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C2 Bài 27 trang 95 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C3 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C4 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C5 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C6 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C1 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C2 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C3 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C4 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C5 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C6 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Bài tập 111 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 112 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 113 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 114 trang 45 SGK Toán 6 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON