• Câu hỏi:

  Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực của đồng bằng sông Hồng là

  • A. Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III
  • B. Tăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm tỉ trọng khu vực III 
  • C. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III 
  • D.  Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực III 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC