YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xí nghiệp tư bản có cấu tạo hữu cơ là 9/1. Giá trị tư bản lưu động là 600 triệu USD, trong đó giá trị nguyên liệu & năng lượng gấp 3 lần giá trị sức lao động. Tính tư bản cố định?

   

  Lời giải tham khảo:

  Ta có giá trị tư bản lưu động: C2 + V = 600 triệu USD

  Giá trị nguyên liệu, năng lượng gấp 3 lần giá trị sức lao động:

  ⇒ C2 = 3V  ⇒  C2 = 450 triệu USD  và  V = 150 triệu USD

  Cấu tạo hữu cơ: C/V=9/1 ⇒  C = 9V = 9 x 150 = 1350 triệu USD

  Ta có : C = C1 + C2 ⇒ C1 = C – C2 = 1350 – 450 = 900 triệu USD

  Vậy tư bản cố định:  C1 = 900 triệu USD

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA