• Câu hỏi:

  Vùng Tây Bắc có đặc điểm khí hậu khác vùng Đông Bắc là 
   

  • A. Khí hậu lạnh hơn   
  • B. Khí hậu ấm và khô hơn   
  • C. Khí hậu mát mẻ, mùa đông nóng   
  • D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC