• Câu hỏi:

  Về điều kiện kinh tế -xã hội, điểm nào sau đây không đúng với Duyên hải Nam Trung Bộ? 

  • A. Chịu nhiều sự tổn thất về người và của trong chiến tranh 
  • B. Là vùng có nhiều dân tộc ít người sinh sống 
  • C. Cơ cổ hạ tầng tương đối hoàn thiện 
  • D. Đang có sự thu hút được các dự án của nước ngoài 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC