YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản ứng trước là 100 triệu USD, cấu tạo hữu cơ là 3/1, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 100%. Cho biết sơ đồ cấu tạo của tư bản?

   

  Lời giải tham khảo:

  Tư bản đầu tư: C + V = 100 triệu USD

  Cấu tạo hữu cơ: C/V=3/1⇒ C = 75 triệu USD và V = 25 triệu USD

  Tỷ suất GTTD: m’= 100% ⇒ m = V = 25 triệu USD

  Sơ đồ cấu tạo của tư bản: 75C + 25V + 25m   ( triệu USD )

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA