ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh  hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”. 
  Đại từ nhân xưng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

  • A. Các nhà làm luật
  • B. Quốc hội, nghị viện
  • C. Nhà nước, giai cấp thống trị
  • D. Chính phủ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1