AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 14 cm dao động cùng pha, cùng tần số 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 32 cm/s. Gọi I là trung điểm của AB. M là một điểm trên mặt chất lỏng và cách đều hai nguồn A, B. Biết M dao động ngược pha với I. Trên đoạn MI có 4 điểm dao động đồng pha với I. Đoạn MI có độ dài xấp xỉ là 

  • A. 13,3 cm.              
  • B. 7,2 cm.         
  • C. 14,2 cm.         
  • D. 12,4 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\lambda  = \frac{v}{f} = 1,6cm\)  ; \({u_I} = 2a\cos \left( {\omega t - \frac{{2\pi .7}}{{1,6}}} \right) = 2a\cos \left( {\omega t - \frac{{3\pi }}{4}} \right)\) cm (1)

              \({u_M} = 2a\cos \left( {\omega t - \frac{{2\pi d}}{{1,6}}} \right) = 2a\cos \left( {\omega t - \frac{{5\pi d}}{4}} \right)\)  (2)

              Để M dao động ngược pha với I ta có : \(d = \frac{7}{5} + \frac{{8k}}{5}\)  ;

  Trên đoạn MI có 4 điểm dao động đồng pha với I , kết hợp với điều kiện d>7cm

  Ta chọn k=8 =>d=14,2cm

  \( \to MI = \sqrt {14,{2^2} - {7^2}}  = 12,35475617\)  cm. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>