• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 6x + 5y - 7 = 0; điểm I(2;-1). Phép đối xứng tâm I biến d thành d’ có phương trình:

  • A. 6x - 5y - 7 = 0 
  • B. 6x + 5y - 7 = 0
  • C. 6x - 5y + 7 = 0   
  • D. 6x + 5y + 7 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tâm đối xứng I thuộc d thì phép đối xứng tâm I biến d thành chính nó.

  Nhận xét: Lưu ý kiểm tra xem tâm có thuộc d không, cũng như với phép tịnh tiến thì kiểm tra xem vecto tịnh tiến có cùng phương với vecto chỉ phương của d không.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC