AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(M\left( { - 2;1;0} \right)\) và đường thẳng \(\Delta :\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z - 1}}{2}.\) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M và chứa đường thẳng \(\Delta\).

  • A. \(\left( P \right):x - 7y - 4z + 9 = 0\) 
  • B.  \(\left( P \right):3x - 5y - 4z + 9 = 0\)
  • C.  \(\left( P \right):2x - 5y - 3z + 8 = 0\)
  • D. \(\left( P \right):4x - 3y - 2z + 7 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường thẳng \(\Delta\) qua \(N(2;1;1)\), vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow {{u_\Delta }} = \left( {1; - 1;2} \right)\)

  Gọi \(\overrightarrow {{n_P}}\) là VTPT của mặt phẳng (P)

  Ta có: \(\overrightarrow {MN} = \left( {4;0;1} \right) \Rightarrow \overrightarrow {{n_P}} = \left[ {\overrightarrow {MN} ;\overrightarrow {{u_\Delta }} } \right] = \left( { - 1;7;4} \right)\)
  \(\Rightarrow \left( P \right):x - 7y - 4z + 9 = 0.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>