YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {1; - 1;1} \right);B\left( {2;1; - 2} \right),C\left( {0;0;1} \right).\) Gọi \(H\left( {x;y;z} \right)\) là trực tâm của tam giác ABC. Tính giá trị của \(Q = x + y + z.\)

  • A. \(Q=1\)  
  • B. \(Q=\frac{1}{3}\)
  • C. \(Q=2\)
  • D. \(Q=3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\overrightarrow {AB} = \left( {1;2; - 3} \right);\overrightarrow {BC} = \left( { - 2; - 1;3} \right);\)

  \(\overrightarrow {AC} = \left( { - 1;1;0} \right)\)

   \(\left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {BC} } \right] = \left( {3;3;3} \right) \)

  \(\Rightarrow \overrightarrow {{n_{\left( {ABC} \right)}}} = \left( {1;1;1} \right)\) là VTPT của mặt phẳng (ABC).

  Mặt khác (ABC) đi qua A nên có pt:  

  \(\left( {ABC} \right):x + y + z - 1 = 0.\)

  \(\overrightarrow {AH} = \left( {x - 1;y + 1;z - 1} \right);\)

  \(\overrightarrow {BH} = \left( {x - 2;y - 1;z + 2} \right);\)

  \(\overrightarrow {CH} = \left( {x;y;z - 1} \right)\)

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\overrightarrow {AH} .\overrightarrow {BC}  = 0}\\
  {\overrightarrow {BH} .\overrightarrow {AC}  = 0}
  \end{array}}\\
  {H \in \left( {ABC} \right)}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\begin{array}{*{20}{c}}
  { - 2x - y + 3z = 2}\\
  { - x + y =  - 1}
  \end{array}}\\
  {x + y + z - 1 = 0}
  \end{array}} \right. \Rightarrow H\left( {\frac{5}{9};\frac{{ - 4}}{9};\frac{8}{9}} \right).
  \end{array}\)

  \( \Rightarrow Q = \frac{5}{9} + \left( { - \frac{4}{9}} \right) + \frac{8}{9} = 1\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA